صفحه بایگانی دسته

علوم سوم

درس 13 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود

درس 13 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود در یک نگاه در ادامه درس قبل، دانش آموزان در این درس با برخی ویژگی های مهم خزندگان، پرندگان و پستانداران آشنا می شوند. ویژگی های خزندگان و پرندگان به صورت مقایسه ای با هم ارائه شده اند. این ویژگی ها…

درس 12 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود1

درس 12 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود1 در یک نگاه عنوان«هر کدام جای خود » برای این درس به علت های زیر انتخاب شده است که: 1 معمولاً هر جاندار در زیستگاه طبیعی مشخصی زندگی می کند. 2 در این درس به طبقه بندی علمی جانوران مهره دار و ویژگی…

درس 11علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید

درس 11علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید در یک نگاه دانش آموزان در سال اول با قسمت های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنایی پیدا کردند. در سال گذشته نیز با استفاده های مختلف از دانه ها و به ویژه دانه های غذایی آشنا شدند. بخش های تشکیل دهنده یک …

درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2 در یک نگاه در این درس دانش آموزان از طریق انجام دادن فعالیت ها و آزمایش ها نیروهایی که بدون تماس به جسمی به آن اعمال می شود را مشاهده و تجربه می کنند مثل نیروی بین دو آهنربا (کشیدن و هل دادن یک…

درس 9 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

درس 9 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا در یک نگاه در این درس دانش آموزان با انجام دادن بازی ها و کارهای مختلف و همچنین فعالیت هایی مشاهده و تجربه می کنند که برای به حرکت درآوردن اجسام باید آنها را هل بدهند یا بکشند وقتی جسمی را هل می دهند یا…

درس 8 علوم سوم ابتدایی جست وجو کنیم و بسازیم

هدف های پیامد محور درس 8 علوم سوم ابتدایی جست وجو کنیم و بسازیم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 راه های هدر رفتن آب از لوله های انتقال آب را شناسایی کنند. تا بتوانند درادامه کار از تجارب و اطلاعات هم دیگر استفاده…

درس 5 علوم سوم ابتدایی آب مادۀ با ارزش

 درس 5 علوم سوم ابتدایی آب مادۀ با ارزش در یک نگاه در این درس، دانش آموزان ابتدا با چرخهٔ آب به عنوان یک کل آشنا می شوند، سپس به مقایسه سطح آب ها و خشکی های روی زمین پرداخته می شود و در مورد تبخیر آب ها و تهیه آب شیرین و چگونگی تشکیل ابر…

درس 4 علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد

هدف های پیامد محور درس 4 علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را تخمین و با مقیاس خود ساخته اندازه گیری و گزارش کنند. ٢ جرم و حجم…

درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها

هدف های پیامد محور درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ غذاهایی که در وعده های غذایی روزانه مصرف می کنند را در قالب گروه های چهارگانه طبقه بندی کنند. ٢ با توجه به محل زندگی خود، در مورد…

درس 1 علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

هدف های پیامد محور درس 1 علوم سوم ابتدایی زنگ علوم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 پرسش های مورد نظر خود را تنظیم و منابع و ابزار جمع آوری اطلاعات محدودی را برای پاسخگویی به آن شناسایی نمایند، اما گزارش تنظیم شده…