صفحه بایگانی دسته

قرآن دوم

درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی خواندن سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون و عبارات قرآنی درس 2 علاقه به خواندن زیبای سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون 3 توانایی خواندن کلمات دارای حرف همزه « أ » 4 آشنایی با داستان اصحاب فیل سوره ی فیل…

درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی خواندن سورهٔ عصر و عبارات قرآنی درس 2 علاقه به خواندن زیبای سورهٔ عصر 3 آشنایی با این پیام قرآنی دربارهٔ انجام کارهای خوب 4 آشنایی با داستان نخلستان بر دوش سوره ی عَصر بسۡمِ اللِّٰه ا…

درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی خواندن سورهٔ کوثر و عبارات قرآنی درس 2 توانایی خواندن کلمات دارای همزه به شکل «ئ » 3 آشنایی با این پیام قرآنی که باید از خداوند و پدر و مادر خود تشکر کنیم. 4 آشنایی با داستان کودک…

درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی خواندن سورهٔ نصر و عبارات قرآنی درس 2 شناخت حرف همزه (ء) و توانایی خواندن ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین 3 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ شکرگزاری 4 آشنایی با داستان فتح مکّه 5 علاقه…

درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی خواندن سورهٔ توحید و عبارات قرآنی درس 2 علاقه به زیبا خواندن سورهٔ توحید 3 آشنایی با نماد واو و یاء کوچک 4 توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای واو و یاء کوچک 5 آشنایی با پیام قرآنی…

درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی خواندن سورهٔ فلق 2 علاقه به زیبا خواندن سورهٔ فلق 3 آشنایی با شکلهای مختلف تنوین 4 توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین 5 آشنایی با این پیام قرآنی که همهٔ نعمت ها از خداوند است. 6…

درس چهارم سورۀ ناس قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس چهارم سورۀ ناس قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی روخوانی سورهٔ ناس 2 توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ة ، ة » 3 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ پرهیز از اسراف 4 علاقه به خواندن زیبا و آهنگین سورهٔ ناس 5 تقویت علاق ه به…

درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی 1 توانایی روخوانی سورهٔ حمد 2 توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ك » 3 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ نیکوکاران 4 علاقه به خواندن زیبا و آهنگین سورهٔ حمد 5 تقویت علاق ه به یادگیری و…

درس دوم تشدید، حروف ناخوانا و اتصالات قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس دوم تشدیدقرآن دوم ابتدایی 1 یادآوری قرائت سور ههای ناس، فلق و عصر 2 تقویت مهارت خواندن کلمات دارای تشدید 3 آشنایی با حروف ناخوانا در قالب حروف متمایز (رنگی) 4 کسب مهارت خواندن کلمات و عبارات دارای حروف ناخوانا یا اتصال 5…

درس اول سکون قرآن دوم ابتدایی

درس اول الف کوچک، سکون و ترکیب حروف و حرکات اهداف درس اول قرآن دوم ابتدایی 1 آشنایی با الف کوچک 2 آشنایی با دو صفت بخشندگی و مهربانی خدا در قالب پیام قرآنی 3 تقویت مهارت ترکیب حروف با حرکات و خواندن کلمات و عبارات قرآنی 4 توانایی…