مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

فارسی دوم

درس نه فارسی دوم ابتدایی

متن درس نه فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به درخشان بودن محیط که نشانهٔ پاکی این اماکن است. 2 جلب توجه…

درس شش فارسی دوم ابتدایی

متن درس شش فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به اهمیت داشتن هدف، پشتکار و دانش اندوزی در همهٔ مراحل زندگی…