صفحه بایگانی دسته

علوم دوم

درس یازدهم علوم دوم ابتدایی من رشد می کنم

درس یازدهم علوم دوم ابتدایی من رشد می کنم در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با کارهایی که برای سالم ماندن و رشد کردن لازم است، آشنا شده اند. در این درس آنان دوره های زندگی را که انسان در طول عمر خود پشت سر می گذارد، مرور و دوره ای را…

درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها

درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با غذاهای جانوران و رشد آنها آشنا شدند. در این درس آنان دربارهٔ نیاز جانوران به محلی برای زندگی، لانه سازی آنها و کارهایی که برای مراقبت از فرزندانشان انجام می…

درس نه علوم دوم ابتدایی سرگذشت دانه

درس نه علوم دوم ابتدایی سرگذشت دانه در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با قسمت های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنا شدند. در این درس آنان دانه های مختلف محل زندگی خود را جمع آوری، مشاهده، توصیف و دسته بندی می کنند. آنان باید دربارهٔ…

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم در یک نگاه دانش آموزان پس از آشنایی اولیه با ابزارهای گوناگون و استفاده مناسب از آنها نسبت به ساخت کاردستی های متنوع، اقدامخواهند نمود این ابزارها را به کار گرفته و فواید استفاده از فناوری را…

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود در یک نگاه در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند، بدون سوخت ها (نفت گاز بنزین گازوئیل و ...) وسایل نقلیه نمی توانند حرکت کنند، پخت وپز انجام نمی گیرد و گرم شدن خانه ها، مدرسه ها و محل کارها با مشکل…

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن در یک نگاه بیشتر اطلاعات و آگاهی های ما از محیط از طریق صدا و نور به ما می رسد. ما عمدتاً، از طریق آنچه می بینیم و می شنویم از اطراف خود آگاهی کسب می کنیم یا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم.…

درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن  در یک نگاه بیشتر اطلاعات و آگاهی های ما از محیط، از طریق صدا و نور به ما می رسد. ما عمدتاً، از طریق آنچه می بینیم و می شنویم از اطراف خود آگاهی کسب، یا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم.…

درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین در یک نگاه از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تأمین می شود اختلاف زاویهٔ تابش خورشید به زمین باعث می شود که زمین یکنواخت گرم نشود زیرا در زمستان نور خورشید به طورمایل و در تابستان…

درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین در یک نگاه کره زمین دارای دو نوع حرکت است. حرکت وضعی که در اثر چرخش زمین به دور محور خودش حاصل می شود وباعث شب و روز می گردد حرکت انتقالی زمین است، که حاصل چرخش زمین به دور خورشید می باشد…

درس دوم علوم ابتدایی هوای سالم، آب سالم

درس دوم علوم ابتدایی هوای سالم، آب سالم در یک نگاه درس محیط زیست درسی است برای زندگی، این نکته بدین معناست که آموخته ها و اندوخته های زیس تمحیطی ما می بایست به عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و اجتماعی ما بازتاب یابد. به…