صفحه بایگانی دسته

فارسی اول

دانلود رایگان فایل های فارسی اول ابتدایی

کتاب فارسی اول ابتدایی

نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی

کاربرگ های فارسی اول ابتدایی

فصل های فارسی اول ابتدایی

نگاره‌ی 1: به خانه‌ی ما خوش آمدی
نگاره‌ 2: بچه ها، آماده!
نگاره‌ی 3: یک٬ دو و سه راه مدرسه
نگاره‌ی 4: به مدرسه رسیدیم
نگاره‌ی 5: از کلاس ما چه خبر؟
نگاره‌ی 6: بازی، بازی، تماشا
نگاره‌ی 7: به به چه روستایی
نگاره‌ی 8: چه دنیای قشنگی
نگاره‌ی 9: در مسجد محله
نگاره‌ی 10: نوروز در خانه‌ی ما


درس 1: آ ا ــ بـ ب
درس 2: اَ ـَ ــ د
درس 3: مـ م ــ سـ س
درس 4: او و ــ تـ ت
درس 5: ر ــ نـ ن
درس 6: ایـ یـ ی ای ــ ز
درس 7: اِ ـِ ــ ـه ه ــ شـ ش
درس 8: یـ ى ــ اُ ـُ
درس 9: کـ ک ــ و
درس 10: پـ پ ــ گـ گ
درس 11: فـ ف ــ خـ خ
درس 12: قـ ق ــ لـ ل
درس 13: جـ ج ــ ـُ استثنا
درس 14: هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ
درس 15: ژ ــ خوا
درس 16: در بازار ” تشدید ـّ “
درس 17: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“
درس 18: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“
درس 19: حَلَزون ”حـ ح“
درس 20: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“
درس 21: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“
درس 22: پیامبر مهربان “ظ”


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.

درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

اهداف درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ ۱ آموزش صدا و نشانهٔ (غ غ غ غ) ۲ تقويت روحيه همکاری وکمک به ديگران ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۴ تشخيص نشانهٔ (غ غ غ غ) درکلمات مختلف ۵ رعايت ادب و احترام…

درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

اهداف درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط) ۱ آموزش صدا و نشانه های (ض ض) و(ط) ۲ تشخيص نشانه های (ض ض) و (ط) درکلمات مختلف ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده ۴ اهميّت عيادت از مريض واحوال پرسی ازدوستان ۵ آشنا کردن دانش…

درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

اهداف درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ح ح) ٢ تشخيص نشانهٔ (ح ح) در کلمات مختلف ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده ٤ آشنايی با زندگی حلزون  آموزش شکل و صدای ح ح (حلزون) فعاليت ۱…

درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

اهداف درس  هجدهم فارسی اول ابتدایی علی و معصومه مثل خورشيد ۱ آموزش صدا و نشانهٔ ( ع) و ( ث) ۲ برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ۳ تشخيص نشانهٔ ( ع) و ( ث) در اوّل، وسط و آخر کلمات ۴ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۵…

درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه

اهداف درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ژ) و (خوا خا) ٢ تشخيص صدای ( (ژ) و (خوا خا) در اوّل، وسط و آخر کلمات ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ٤ آشنايی با انواع گل ها و راه های مراقبت از…

درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

اهداف درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ه ه ه ه) و (چ چ) ٢ تشخيص صدای (ه ه ه ه) و (چ چ) در اوّل، وسط و آخر کلمات ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ٤ توجّه دادن به نعمت های خداوند ٥ تقويت…

درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس

اهداف درس سيزدهم فارسی اول ابتدایی نارنج و خروس ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ج ج ) و (اُ استثنا) ٢ تشخيص صدای (ج ج) و (اُ استثنا) در اوّل، وسط و آخر کلمات ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ٤ آشنايی با شاليزار ٥ توجّه به چگونگی…

درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

اهداف درس درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ق ق) و (ل ل) ٢ تشخيص صدای (ق ق ) و (ل ل) در اوّل، وسط و آخر کلمات ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ٤ همکاری بين اعضای خانواده ٥ شناخت وسايل…

درس يازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت

اهداف درس يازدهم فارسی اول ابتدایی روزِ برفی درخت ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ف ف) و (خ خ) ٢ تشخيص صدای (ف ف) و (خ خ) در اوّل، وسط و آخر کلمات ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ٤ آشنايی با برف و بازی در روزهای برفی ٥ استفاده…