صفحه بایگانی دسته

علوم اول

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه در يک نگاه دانش آموزان با بررسی اجسام محيط اطراف آنها را به اجسام ثابت و متحرک طبقه بندی نموده و اثر حرکت در زندگی روزمره را با آزمايش هايی درباره ی عوامل مؤثر بر حرکت (سطح و چرخ) به طور گروهی…

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم در یک نگاه چیزها و مکان های گرم و سرد را همه دانش آموزان در زندگی روزمره خود تجربه کرده اند. استفاده از گرما بهاستفاده از منابع انرژی مربوط می شود حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهینه از آن…

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد در يک نگاه در اين درس دانش آموزان به کمک مشاهده، جمع آوری اطلاعات نشان می دهند: که هوا برای ما، جانوران و گياهان بسيار مهم است، هوا در همه جا وجود دارد. هم چنين کارهايی که در انجام…

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما در يک نگاه در اين درس دانش آموز با مشاهده، فهرست کردن، جمع آوری اطلاعات، مقايسه کردن، گفت و گو و فعاليت های گروهی ضمن درک با ارزش بودن خاک نشان می دهند: که در روی بيشتر خشکی های زمين خاک وجود…

درس هشتم علوم اول ابتدایی چه می خواهم بسازم

درس هشتم علوم اول ابتدایی چه می خواهم بسازم در یک نگاه دانش آموزان با فراگیری بخش فناوری به اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی و چگونگی سهولت کارها آشنا می شوند. آن ها با استفاده از ابزار در انجام کار های روزمره خود درک خواهند کرد که چگونه…

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی سنگی ما

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی سنگی ما در يک نگاه در اين درس دانش آموزان با مشاهده، جمع آوری اطلاعات، گفت و گو کردن و فعاليت های گروهی پی می برند که در بيشتر نقاط زمين سنگ وجود دارد. آنان موارد استفاده از سنگ ها را فهرست کرده…

درس ششم علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما

درس ششم علوم اول ابتدایی زمین خانه ی پر آب ما در یک نگاه از آنجایی که زندگی ما انسان ها و همه موجودات زنده به آب وابسته است و در حال حاضر بخش زیادی از مردمجهان خصوصاً در کشور های فقیر با مشکل کمبود آب روبه رو می باشند. تغییر روش های…

درس پنجم علوم اول ابتدایی دنيای گياهان

درس پنجم علوم اول ابتدایی دنيای گياهان در يک نگاه زندگی ما و همه جانوران به گياهان وابسته است. اکسيژن مصرفی، غذا و حتی داروهای مورد نياز ما را گياهان تأمين می کنند. بسياری از مشاغل به پرورش گياهان و استفاده های اقتصادی از آنها مربوط…

درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

اهداف / پيامد ها درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ١ موارد محدودی از عوامل مؤثر بر سلامتی را فهرست، و برخی موارد سالم و ناسالم را در آنشناسايی کرده و جدول هفتگی که…

درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

اهداف/ پيامد ها درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ١ ويژگی رشد، حرکت و غذا خوردن و برخی از تفاوت های ظاهری يک جانور محيط اطراف خود را بيان کنند. سطح ٢ در فهرستی سه ويژگی اصلی…