صفحه بایگانی دسته

ریاضی اول

تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

تم 4 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: وسط، بين، کنار؛ چپ، راست؛ اول الی پنجم، رديف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت. مهارت ها: مهارت های استقبال از مهمان ها؛…

تم 5 ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

تم 5 ریاضی اول ابتدایی پيک نيک به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت. مهارت ها: نحوه ی ماشين سوار شدن؛ پياده شدن ازماشين؛ آداب گردش، تفريح و پيک نيک. نگرش ها: ١…

تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

تم 6 ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم. مهارت ها: بازی با چينه ها؛ الگوسازی؛ پازل های دوبعدی و سه…

تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، عقب؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم. مهارت های مربوط به لوحه: تقسيم کردن کيک؛بازکردن هديه…

تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهیم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ جهت قبله؛ حالات سجده؛ رکوع؛ قیام؛قنوت. مهار تها: شمارش تعداد سجد هها، رکو عها، قیام ها…

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف؛ جلو،عقب؛ اول الی پنجم. مهارت ها: سکوت و گوش کردن به صحبت های معلم؛ نگاه کردن به تخته؛ رفتن پای…

تم 10 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

تم 10 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه  به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار / بين، چپ / راست. مهارت های مربوط به لوحه: مهارت های مربوطبه رفتار در حياط مدرسه، مهارت…

تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ / راست، اول تا هفتم، وسط / کنار / بين، جلو / پشت. مهارت ها: جمع کردن کيف و کتاب و وسائل مدرسه،خارج شدن به…

تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ /راست، اول تا پنجم، وسط /کنار/ بين،جلو / پشت، جلو / عقب مهارت ها: نشستن روی صندلی پارک، توپ بازی، بازی های…

تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستورانبه صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ / راست، اول الی دهم، وسط / کنار /بين، جلو / پشت، جلو / عقب. مهارت ها: انتخاب ميز مناسب، آداب سفارش دادنغذا، آداب…