پایه ها

دروس پایه اول ابتدایی

ریاضی اول  فارسی اول  علوم اول

دروس پایه دوم ابتدایی

ریاضی دوم فارسی-دوم علوم دوم هدیه دوم  قرآن دوم

دروس پایه سوم ابتدایی

ریاضی سوم فارسی سوم  علوم سوم مطالعات سوم هدیه سوم قرآن سوم

دروس پایه چهارم ابتدایی

ریاضی چهارم فارسی چهارم علوم چهارم مطالعات چهارم هدیه چهارم قرآن چهارم

دروس پایه پنجم ابتدایی

ریاضی پنجم فارسی پنجم علوم پنجم مطالعات پنجم هدیه پنجم قرآن پنجم

دروس پایه ششم ابتدایی

ریاضی ششم فارسی ششم علوم ششم مطالعات ششم هدیه ششم قرآن ششم تفکر ششم کاروفناوری ششم