نگاره های فارسی اول دبستان

0 79

توضیح کلی در مورد نگاره های فارسی اول دبستان

همانطورکه می دانیم نگاره های فارسی اول دبستان بهانه ای برای ایجاد کنجکاوی و تفکر در دانش اموزان است

و هم چنین کنجکاوی و تفکر نقطه ی شروع یاددهی -یادگیری است…
در نگاره های فارسی اول دبستان، سوال کردن معلم از دانش آموز بسیار مهم است اما باید توجه کنیم سوالات ما هدف دار باشند…..

و به نکات فرعی و کم اهمیت اشاره نکنیم…

سوالات باید دید دانش آموزان را به… کل… متوجه سازد…

مثلا اینکه بپرسیم..

آیا تا کنون این منظره را دیده ای ؟آری یا نه؟؟؟؟؟؟؟👉این سوال

کمک چندانی بما نمیکند چون یک پاسخ ساده و کم اهمیت را شامل شده است..

اما این سوالات می توانند کمک بزرگی در تقویت تفکر و اندیشه        دانش آموزان باشند..

۱-پسرم از این تصویر چه می فهمی؟
۲-فکر می کنی مردی که روی نیمکت نشیته به چه چیز فکر می کند؟؟؟
۳-اگر به جای پدر یا مادر بودید برای فرزندتان چه کارهایی می کردید. ؟؟
۴-اگر به جای امین یا آزاده بودی چه بازیهایی انجام می دادی ؟؟؟؟

این سوالات کمک بزرگی به ما خواهند کرد و ذهن دانش آموز را به تجزیه و تحلیل و کنش و واکنش وادار می کند.

تصویر ایجاد انگیزه :

در این تصویر باید توجه بچه ها را با طرح سوال به مواردی از این قبیل که
۱- در تصویر چه چیزهایی مشاهده میکنی ؟

بابا. مادر.خواهر…برادر….فرش… ساعت…گلدان… میز…میوه و………

گاهی هم در هنگام پاسخ دادن بچه ها به سوالات جملاتی را بیان می کنیم مثلا :
بابا برای امین کتاب می خواند.

آزاده کنار مادر ایستاده است.

هر یک از اعضای خانواده مشغول چه کاری هستند؟

هدف از این سوال آشنا کردن دانش آموزان با وظایف افراد در خانواده است.

۳-جلب توجه بچه ها به اسامی رنگها

در تصویر چه چیزهایی به رنگ سبز است یا آبی یا هر رنگ دیگری…..

۴-چه چیزهایی روی فرش هستند؟

هدف اصلی از این سوال آشنایی بچه ها با مفاهیمی مانند…..زیر…

رو…بالا…پایین…کنار….عقب….جلو… ود در کل مفاهیم مربوط به ریاضی است…..

با این توضیحات به سراغ تدریس می روم…

خلاصه نگاره ها ی کتاب فارسی اول دبستان

خلاصه نگاره ی یک

محیط شاد وصمیمانه ی خانه وروحیه ی کار وتلاش حاکم برآن،باتاکیدبردرس وکتاب ومطالعه ویگانگی ورابطه ی سالم وعاطفی اعضای خانه راالقاوتفهیم می کند.

خلاصه نگاره ی دو

آزاده در حال آماده شدن برای اولین روزمدرسه است واعضای خانواده باخوش حالی اوراآماده وبدرقه می کنند

وبرادر کوچکتر نیز با شوق اورا می نگردوهمچنین پدر درحال آماده شدن است

تاآزاده رادراولین روز مدرسه همراهی نماید.دراین نگاره اهمیت دادن خانواده به درس ومدرسه تاکید شده است.

خلاصه نگاره ی سه

آزاده وبقیه ی دانش آموزان راه مدرسه رامی پیمایند وباکوچه وخیابان ومحله ومقررات عبور ومروروچراغ راهنمایی ومحل خط کشی عابر پیاده وپلیس راهنمایی آشنا می شوند.

خیابان،پیاده رو،مغازه ،مسجد،میدان ومجسمه ی مادرنیزازبخش های دیگراین نگاره به شمار می رود.

خلاصه نگاره ی چهار

معرفی محیط وکارکنان ومحیط مدرسه همراه با القای شورونشاط وشادابی صورت می گیرد.

خلاصه نگاره ی پنج

معرفی محیط کلاس صورت می گیرد

و بیننده با بچه هابه کلاس درس می رودو آموزگارومحیط کلاس و متعلقات آن را ازنزدیک مشاهده می کندوخودرادرمحیط آشنای کلاسی می بیند که خودش اینک دران قدم گذاشته است.

خلاصه نگاره ی شش

دانش آموزان باجریان یک روز تعطیل خانواده درمحیط شاد پارک(بوستان)،سرگرمی های سالم،آموزش دوستی با طبیعت،رعایت نوبت وبرقراری روابط سالم اجتماعی بادیگران رافرامی گیرند.

خلاصه نگاره ی هفت

دانش آموزان بازندگی سرشارازتلاش روستائیان ونقش آنان درپیشرفت کشور،دوستی ومراقبت از حیوانات خانگی،محصولات،مشاغل،فراورده های تولیدی،لباس وابزارهای کار روستائیان

آشنا می شوند.

خلاصه نگاره ی هشت

القای نگرش عاطفی مهربانی باحیوانات مدنظربوده که درقالب بازدیدوآشنایی با باغ وحش ومعرفی حیوانات در آن صورت می گیرد.

خلاصه نگاره ی نه

آشنایی دانش آموزان بانهادمذهبی مسجدوآداب ورسوم مذهبی درحدتوان یادگیری کودک باآهنگی ملایم وجذاب صورت می گیرد.

خلاصه نگاره ی ده

دانش آموزان بایکی ازآداب وسنن زیبا وکهن ایرانی (عیدنوروز)،دیدوبازدید،دوستی ونگه داشتن حرمت بزرگان خانواده آشنا می شوند.

نکاتی در مورد آموزش نگاره های فارسی اول دبستان

بهتر است بدانیم که:
💠۱-هر یک از نگاره های فارسی اول دبستان مجموعه ی متنوعی از اطلاعات ویک کل یکپارچه است که ابتدا دانش آموز با کلیت آن آشنا می شود

و در مرحله ی بعد اجزایی از درون آن استخراج می گردد و درمعرض دید وی قرار می گیرد تاتوان ذهنی،قدرت ونگهداری مطالب درحافظه،میزان گسترش حوزه ی واژگان،میزان تسلط بر زبان ومیزان انطباق آموخته های او با اهداف،دراین بخش سنجیده می شود.

💠۲-مدت زمان تدریس برای نگاره های فارسی اول (دوهفته ی اول مهرهرهفته دونگاره ودوهفته ی آخرمهرماه هرهفته سه نگاره)جمعا ده نگاره پیش بینی شده است.

البته همکاران محترم می توانند مدت زمان بیشتری را به صلاحدیدخودشان به این امر اختصاص دهند.

💠۳- در آموزش نگاره های فارسی اول، کلمات (هم آغاز-هم پایان)از نگاره ی۲،آغازمی شود.

💠۴- بخش وصداکشی کلمات به عنوان یک فن و نه یک روش،می تواند درکتاب کار مورد استفاده قرارگیرد و به علت رویکردکلی درکتاب فارسی بخش و صداکشی کلمات جایگاهی ندارد

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.