تمام مطالب دسته بندی: مطالعات اجتماعی سوم
درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟

انتظارات یادگیری درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: نشانی دقیق خانهٔ خود را بیان کنند. روی نقشه یا کروکی ساده، مسیر یا مسیرهایی را دنبال و مکان هایی را معین کنند با دقّت در مسیر خانه تا مدرسه بتوانند بگویند در مسیر خود به ترتیب چه مکان ها یا پدیده هایی مشاهده می کنند. مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، در صورت امکان کپی چند کروکی مشابه تصویر کتاب که بین دانش آموزان توزیع می شود، ماکتی که خیابان ها، ساختمان ها و … را نشان بدهد. آموزش درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟ آماده کنید درس ۲۰ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما کجاست؟ این درس مقدمات آموزش کروکی را […]

درس ۱۵ مطالعات سوم ابتدایی خانه ها تفاوت دارند

درس ۱۵ مطالعات سوم ابتدایی خانه ها تفاوت دارند

انتظارات یادگیری درس ۱۵ مطالعات سوم ابتدایی خانه ها تفاوت دارند: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: شکل خانه ها را در نواحی مختلف جغرافیایی باهم مقایسه کنند. خانه های نواحی مختلف را با توجه به شکل و ویژگی ها تشخیص بدهند و مربوط کنند. ویژگی های خانه های عشایری، آپارتمانی، نواحی پرباران و خشک را بیان کنند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگه های شمارهٔ ١٢ و ١٣، تصاویری از خانه های مختلف از روزنامه ها و مجلات، تصاویری از انواع خانه ها آموزش درس ۱۵ مطالعات سوم ابتدایی خانه ها تفاوت دارند آماده کنید درس ۱۵ مطالعات سوم ابتدایی خانه ها تفاوت دارند برای شروع درس و ایجاد انگیزه می توانید از روش های مختلف استفاده […]

درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

انتظارات یادگیری درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: چند مورد از اهمیت ها و کارکردهای خانه برای مثال محافظت از گرما و سرما، دور هم جمع شدن، خوابیدن، غذا خوردن، باهم بودن و بازی و تفریح و … را بیان کنند. احساس و تعلق خود را نسبت به خانهٔ خود بیان کنند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاغذ و مدادرنگی برای نقاشی دانش آموزان آموزش درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم آماده کنید درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم از دانش آموزان بخواهید که ابتدا خانه ای را نقاشی کنند و اعضای خانواده را در حال فعالیت های مختلف در […]

درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

انتظارات یادگیری درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: مقرّرات عبور و مرور و نکات ایمنی مربوط به رفت و آمد در کوچه و خیابان را شناسایی و بیان کنند. معنی و مفهوم برخی تابلوهای راهنمایی را بیان کنند و تابلوها را بشناسند. مقرّرات عبور و مرور و نکات ایمنی را در محیط و شرایط واقعی به کار ببندند. در مواقع لازم از پلیس کمک بگیرند. مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، اسلایدهایی از نکات ایمنی و مقررات آمد و شد در کوچه و خیابان، پوستر یا شکل تابلوهای راهنمایی که روی مقوا ترسیم یا چسبانده شده است، کتاب های آموزش مربوط به رفت و آمد و همیاران پلیس که متناسب با […]

درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

انتظارات یادگیری درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: کار ادارهٔ پست را توضیح دهند. نامه ای را به صورت صحیح و کامل پست کنند با کمک اعضای خانواده کدپستی خانه را روی یک قبض برق یا تلفن ملاحظه کرده و یادداشت کنند. مواد و وسایل موردنیاز: تصاویری از ادارهٔ پست  و کار کارکنان، هماهنگی و بردن دانش آموزان به بازدید علمی از یک دفتر پست در محل زندگی دانش آموزان، پاکت نامه به تعداد دانش آموزان آموزش درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست آماده کنید درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست بهتر است از قبل با هماهنگی مدرسه و دفتر پست در نزدیک ترین محل به مدرسه، دانش آموزان را برای […]

درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی

درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی

انتظارات یادگیری درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: جهت های اصلی را در محیط واقعی بیابند و نشان دهند. جهت های اصلی را روی تصویر یا نقشه نشان دهند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، قطب نما، حیاط مدرسه و گچ برای ترسیم جهت ها رویزمین، کپی از نمونه تصاویری که دانش آموزان باید جهت ها را روی آن مشخص کنند.   [Stellar_video_player id=”29″] آموزش درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی آماده کنید درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی برای ایجاد آمادگی در این درس بهترین روش ایجاد سؤال و کنجکاوی در ذهن دانش آموز دربارهٔ جهت هایی مثل غرب، شرق، شمال و … است. برای طرح […]

درس ۱۹ مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه

درس ۱۹ مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه

انتظارات یادگیری درس ۱۹ مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: با توجه به راهنمای یک نقشه، نقشه خوانی کنند. روی نقشه مدرسه شان که به آنها ارائه می شود مکان های مختلف را تشخیص دهند و معین کنند. ضرورت و علت وجود مقررات در مدرسه را بیان کنند. مقررات کلاس و مدرسه را عملاً رعایت کنند. مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی کاربرگهٔ شمارهٔ ١٦، نقشهٔ مدرسه که توسط معلّم ترسیم و کپی و به همه دانش آموزان داده می شود، تعدادی نقشهٔ کپی برای خواندن نقشه با استفاده از راهنما آموزش درس ۱۹ مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه آماده کنید درس ۱۹ مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه این درس در دو […]

درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

انتظارات یادگیری درس۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی: چند مورد از کارکردهای مدرسه را بیان کنند.بخش ها فضاهای مختلف مدرسه اتاق بهداشت، دفتر، نمازخانه، کتابخانه و … را بشناسند و نقش کارکنان و کار آنها را بیان کنند. تعدادی از مسئولیت های خود را در مدرسه بیان و به طور عملی وظایف و مسئولیت های خودرا انجام دهند و به مسئولیت پذیری در مدرسه ترغیب شوند. مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی عکس های صفحه ۵۶ و ۵۷ و در صورت امکان معلّم قبل از تدریس عکس هایی از فضاها و فعالیّت های مدرسه ای که دانش آموز در آن درس می خواند تهیه کند وبه کلاس ببرد، هماهنگی با بخش های مختلف برای یک بازدید علمی در داخل […]

درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

درس ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: نکات ایمنی مربوط به محافظت از خود و خانه و مدرسه را در مورد استفاده از وسایل برقی و گرمایش و … بیان کنند. یک مکان  را از نظر نکات ایمنی بررسی و برای حفاظت بهتر آن پیشنهاداتی ارائه کنند. نسبت به رعایت نکات ایمنی در خانه و مدرسه حساس شوند و این نکات را رعایت کنند. مواد و وسایل موردنیاز: فیلم آموزشی کوتاه ترجیحاً انیمیشن درباره نکات ایمنی، بروشورها و پوسترهایی از شرکت گاز، اداره برق، آتش نشانی و در صورت امکان مجموعه های چاپی برای دانش آموزان فیلم آموزشی کوتاه دربارهٔ نحوهٔ کار آتش نشان ها، کتاب درسی، کاربرگه های ١٤ و ١٥ مقوایی که نکات ایمنی روی آن نوشته شده است. […]

درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

انتظارات یادگیری درس ۱۶ مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: روی نقشه موقعیت مکانی فضاها و پدیده های مختلف را تشخیص بدهند و بیان کنند. در عالم واقعی موقعیت مکان ها  نسبت به یکدیگر را تشخیص و وسعت آنهارا با هم مقایسه کنند. از طریق مصاحبه با افراد سالخوردهٔ خانواده، چند مورد از تفاوت های خانه های آنها را با خانه های امروزی پرس وجو و در کلاس بیان کنند.  مواد و وسایل مورد نیاز: کپی چند نقشه برای تمرین روی کاغذ ۴ A تعدادی تصویر از نمای داخلی و بیرونی خانه های قدیمی، تعدادی تصویر از مشاغلی که با ساختن داخل و خارج خانه سر و کار دارند آموزش درس ۱۶ مطالعات […]

1 2 3