تمام مطالب دسته بندی: دیرآموزی
دیرآموزی و دانش آموزان دیر آموز توضیحات کامل

دیرآموزی و دانش آموزان دیر آموز توضیحات کامل

دانش آموزان دیرآموز: دانش آموزان دارای هوش مرزی، دانش آموزانی هستند که عملکرد آنها در آزمونهای هوش، در فاصله ۱ تا ۲ انحراف استاندارد پایین تر از میانگین جامعه قرار می گیرند. به این دانش آموزان کندآموز یا دیرآموز گفته می شود. کودکان مرزی نزدیک به ۱۴درصد از جامعه را تشکیل می دهند و هوش بهری آنها در مقیاس وکسلر بین ۷۰-۸۵ نمره قرار می گیرد. این دانش آموزان، عقب -مانده ذهنی تلقی نمی شوند. از این رو در طبقه بندی های معتبر ارائه شده از عقب ماندگی ذهنی، اشاره ای به آنها نشده است. با این وجود به دلیل دشواری ها و مشکلاتی که در یادگیری و به ویژه یادگیری آموزشگاهی با آن مواجهند، تحت عنوان دانش آموزان کندآموز […]