تمام مطالب دسته بندی: اختلال یادگیری ریاضی
اختلال ریاضی نشانه ها، علل و راهکار های درمان

اختلال ریاضی نشانه ها، علل و راهکار های درمان

اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارت های مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود. مهارتهای مربوط به حساب از طریق آزمون های میزان شده فردی ارزیابی می شود. فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیت های روزمره تداخل می کند و مشکلات مربوط به آن دامنه وسیعی را دربر خواهد گرفت. می توان گفت یکی از عوامل علی در اختلال ریاضی که اکثر متخصصان فن بر آن تاکید دارند آموزش ضعیف، نادرست یا ناکافی و همچنین ضعف مربیانی است که خود از آموزش کافی بهرمند نبوده اند. عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب یا غیبت های طولانی و مکرر کودک از […]