تمام مطالب دسته بندی: ارزشیابی توصیفی
پرسش های پیگیر یکی از ابزارهای ارزشیابی توصیفی

پرسش های پیگیر یکی از ابزارهای ارزشیابی توصیفی

پرسش های پیگیر اساسا شکل گیری نوعی چرخه بازخورد بین معلم و دانش آموز است . به سخن دیگر ، گفت و گو یا پرسش های پی گیر روشی برای ایجاد حلقه بازخورد مستمر و پویاست که موجب می شود شناخت معلم نسبت به میزان و نحوه ی درک و فهم دانش آموز از مفاهیم و موضوعان دریافتی توسعه یابد. معلم در این میان به صورت غیرمستقیم ارزشیابی می کند . هر پرسش معلم ، که از پی پاسخ دانش آموز مطرح می شود دانش آموزان را به سمت درک وسیع تر موضوع و مفهوم سوق می دهد و با این ابزار می توان پیشرفت دانش آموز را ارزشیابی نمود. پرسش های پیگیر با مفهوم پرسش های مستمر کاملا یکسان […]