تمام مطالب دسته بندی: قرآن پنجم
درس دوازدهم قرآن پنجم ابتدایی

درس دوازدهم قرآن پنجم ابتدایی

درس دوازدهم قرآن پنجم ابتدایی اين دعاهای قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ رَبِّ ١ اغِۡفرۡ لی وَ لواِلدَیَّ ٢ وَ لمَنۡ دَخَلَ بَيِۡتیَ مُؤۡ مِنًا پروردگارا بيامرز مرا و پدر و مادرم را و شخص مؤمنی که به خانه ی من وارد شد. نوح ٢٨ ٢ وَ قُلۡ رَبِّ اَنِۡزلۡنی مُنۡزَلًا مُبارَکًا وَ اَنۡتَ خَيۡرُ الۡمُنِۡزلينَ و بگو پروردگارا فرود آور مرا در جايگاهی مبارک و تو بهترين مهمان نو ازی. مؤمِنون ٢٩ ٣ رَبِّ اَوۡزِعۡنیۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نعۡمَتَكَ الَّتیۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ واِل دَیَّ پروردگارا مرا وادار که شکر کنم نعمت تو را که نعمت دادی به من و به پدر و مادرم. نَمل ١٩ ٤ رَبَّناۤ اَتۡمِمۡ لَنا نورَنا وَ […]

درس یازدهم قرآن پنجم ابتدایی

درس یازدهم قرآن پنجم ابتدایی

درس یازدهم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ يَهۡدِی اللّٰهُ لنورِه مَنۡ يَشاۤ ء هدايت می کند خدا به نورش کسی را که می خواهد.            نور ٣٥ ٢ وَ رَبُّكَ الۡغَِنیُّ ذُو الرَّحۡمَِة و پروردگار تو بی نياز و دارای رحمت و مهربانی است.               اَنعام ١٣٣ ٣ مَنۡ يَعۡمَلۡ سوۤءًا يُجۡزَ به هرکس انجام دهد کار بد، کيفر می بيند به آن.          نِساء ١٢٣ ٤ ما خَلَقَ اللّٰهُ السَّماواتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ ما بََيۡنَهُماۤ الّا بالۡحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمی خلق نکرد خدا آسمان ها و زمين و آن چه را ميان آن دو است […]

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ طسۤمۤ ١ تلۡكَ ءاياتُ الۡکِتابِ الۡمُبينِ طا، سين، ميم ٭ اين آيات کتاب روشنگر است.      قَصَص ١ و ٢ ٢ الۤمۤ اَللّٰهُ لا الٰهَ الّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَيُّوم الف، لام، ميم ٭ اللّه، نيست خدايی جز او که زنده و پاينده است. ٭               آلِ عمران ١ و ٢ ٣ حمۤ وَ الۡکِتابِ الۡمُبين حا، ميم ٭ سوگند به کتاب روشنگر ٭ انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَيلٍَة مُبارَکٍَة قطعاً ما نازل کرديم آن را در شبی مبارک (با برکت).                دُخان، ١ تا ٣ ٤ الۤمۤر تلۡكَ ءاياتُ الۡکِتابِ […]

درس نهم  قرآن پنجم ابتدایی

درس نهم قرآن پنجم ابتدایی

درس نهم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ انّا زَيَّنَّا السَّماۤءَ الدُّنۡيا بزينَِة نِ الۡکَواکِبِ قطعاً ما زينت داديم آسمان دنيا را به زيور ستارگان                 صافّات ٦ ٢ ساۤءَ مَثَلَانِ الۡقَوۡمُ الَّذينَ کَذَّبوا بٔاياِتنا چه بد است داستان و مثل قومی که انکار کردند آيات ما را              اَعراف ١٧٧ ٣ وَ اذا عَِلمَ مِنۡ ءاياِتنا شَيۡئَانِ اتَّخَذَها هُزُوًا و هنگامی که به چيزی از آيات ما آگاه شد، آن را به مسخره گرفت.        جاِثيه اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد. ١ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ ابۡراهيمَ خَليلًا […]

درس هشتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هشتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هشتم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات قرآنی را بخوانيد، در آخر هر سطر وقف کنيد. ١ وَ اَ نۡهارٌ مِنۡ عَسَلٍ مُصَفی             محمّد (ص)     ۳۵ و رودهايی از عسل خالص.  ٢ وَ اَنۡزَلَ لَکُمۡ مِنَ السَّم و (خدا) نازل کرد برای شما از آسمان آب را. ٣ ثُمَّ توبوۤا الَيِۡه يُمَِتّعۡکُمۡ مَتاعًا حَسَنًا الیٰۤ اَجَلٍ مُسَمی          هود ٣ سپس توبه کنيد به سوی او تا شما را بهره مند سازد با بهره های نيکوی (دنيا) تازمانی معين ٤ قَوۡلٌ مَعۡروفٌ وَ مَغِۡفرَةٌ خَيۡرٌ مِنۡ صَدَقٍَة يَتۡبَعُهاۤ اَذًی              بقره ٢٦٣ سخن خوب وعفو و گذشت بهتر است از بخششی که به دنبال آن آزار […]

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات و آيات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ وَ لا يُشِۡركۡ بِعبادَِة رَِبّهٰۤ اَحَدًا و نبايد شريک سازد در عبادت پروردگارش کسی را. کهف ١١٠ ٢ رَبَّناۤ اَنِۡزلۡ عَلَيۡنا ماِۤئدَةً مِنَ السَّماِۤء پروردگارا فرو فرست برما سفره ی غذايی از آسمان. مائده ١١٤ ٣ وَ اُفَوِّضُ اَمۡریۤ الَی اللِّٰه انَّ اللّٰهَ بَصيرٌ بالِۡعباِد و واگذار می کنم کارم را به خدا، قطعاً خدا به بندگانش بينا ست. غاِفر ٤٤ ٤ فَاذۡکُروۤا ءالاۤءَ اللِّٰه وَ لا تَعۡثَوۡا فی اۡلا رۡضِ مُفۡسِدينَ پس ياد کنيد نعمت های خدا را و در زمين فساد نکنيد. اعراف ۷۴ اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی […]

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ نۤ وَ الۡقَلَمِ وَ ما يَسۡطُرونَ                    قلم ١ نون، سوگند به قلم و آنچه می نويسد. ٢ طسۤ تلۡكَ ءاياتُ الۡقُرۡءانِ وَ کِتابٍ مُبينٍ              نَمل ١ طا سين، اين آيات قرآن و کتابی روشنگر است. ٣ الۤر تلۡكَ ءاياتُ الۡکِتابِ الۡمُبينِ  الف لام را، اين آيات کتاب روشنگر است. انّاۤ اَنزَلۡناهُ قُرۡءانًا عَرَِب  يا لَعَلَّکُمۡ تَعِۡقلونَ           يوسُف ١ و ٢ قطعاً ما نازل کرديم آن را قرآنی به زبان عربی تا شما انديشه ک نيد . […]

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی ١ انّا نُبَشِّرُكَ بغُلامِ نِ اسۡمُه و يَحۡيٰی قطعاً ما بشارت می دهيم تو را به پسری که اسم او يحيی اس ت . مريم ٧ ٢ کَذَّبَتۡ قَوۡمُ نوحِ نِ الۡمُرۡسَلينَ انکار کردند قوم حضرت نوح پيامبران را. شُعراء ١٠٥ ٣ رَبَّنا وَ اَدۡخِلۡهُمۡ جَنّاتِ عَدۡنِ نِ الَّتی وَعَدۡتَهُمۡ پروردگارا! وارد کن آن ها را به بهشت های جاودان که به ايشان وعده دادی. غاِفر ٨ ٤ وَ اَمّا مَنۡ ءامَنَ وَ عَمِلَ صاِلحًا فَلَه و جَزاءَ نِ الۡحُ سۡنیٰ و اما هر کس ايمان آورد و انجام داد کار خوب پس برای او پاداشی نيکوتر است . کَهف اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد. ١ فَاَدۡلیٰ […]

فصل اول قرآن پنجم ابتدایی

فصل اول قرآن پنجم ابتدایی

درس اول يادآوری قرآن پنجم ابتدایی فَذَکِّرۡ بِالۡقُرۡءانِ به وسيله ی قرآن يادآوری کن تمرين اول اين عبارات قرآنی را با دقت در حرکات و علائم بخوانيد. ١ وَ هٰذا کِتابٌ اَنۡزَلۡناهُ مُبارَ كٌ ٢ انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَيۡلٍَة مُبارَ کٍَة ٣ لَرَاَيۡتَه و خاشِعًا مُتَصَدِّعً ا ٤ يَتۡلونَه و حَقَّ تلاوَِته تمرين دوم با دقت در حروف ناخوانا، اين عبارات قرآنی را بخوانيد. ياء زير الف کوچک (یٰ): ما اَوۡحیٰ ١ انَّ فی ذِٰلكَ لَِذکۡریٰ                  ٢ فَاَوۡحیٰۤ الیٰ عَبۡدِه ياء بعد از تنوين فتحه (ً ی): ١ هٰذا هُدًی                            ٢ الٰۤی اَجَلٍ مُسَمی واو پايه ی همزه (ؤ): ١ کِتابًا […]