تمام مطالب دسته بندی: قرآن سوم
فصل سوم انس با قرآن سوم ابتدایی

فصل سوم انس با قرآن سوم ابتدایی

اهداف آموزش قرآن در فصل سوم ١ توانايی خواندن آيات درس به صورت شمرده و آرام ٢ آشنايی با مفهوم برخی از پيام های قرآن کريم ٣ آشنايی با برخی از داستان های قرآن کريم ٤ آشنايی با احاديث و روايات ائمه ی اطهار عليهم السلام درباره ی انس با قرآن کريم ٥ تقويت علاقه و مهارت خواندن نماز ٦ تقويت علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم محتوای اين فصل دانش آموزان را در رسيدن به اهداف آموزش قرآن در پاي هی سوم، ياری می کند. اين محتوا در هريک از ، دروس اين فصل که برای يک هفته درنظر گرفته شده انس با قرآن کريم نام گذاری شده و از قسمت های زير تشکيل شده است. الف) فرازی […]

فصل دوم آموزش روخوانی قرآن سوم ابتدایی

فصل دوم آموزش روخوانی قرآن سوم ابتدایی

اهداف فصل دوم آموزش روخوانی قرآن سوم ابتدایی ١ توانايی خواندن ترکيب حروف و حرکات ٢ توانايی خواندن کلمات قرآنی درس ٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم يادآورى تركيب حروف و حركات الف) شيوه ی تلفظ کسره ی قبل از « ياء » در روخوانی قرآن معمولاً کسره به حالت فارسی تلفظ می شود ولی وقتی کسره قبل از « ياء » می آيد، غالباً مانند لهجه ی عربی  تلفظ می شود؛ مانند: هیَ، ايّاكَ، قيامَِة، لیَ. یادآوری حرکت ساکن اهداف: ١ توانايی خواندن جدول ترکيب های دارای حرف ساکن ٢ توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای حرف ساکن ٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم در کسب مهارت روخوانی قرآن، صحيح خواندن کلمات و عبارات در […]

فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

اهداف آموزش قرآن در پايه ى سوم ابتدايى ۱ آيات کتاب درسی و آيات قرآن کريم را به کمک خط آموزشی به صورت آرام و شمرده می خواند. ٢ قواعد اصلی روخوانی قرآن را هنگام خواندن آيات و عبارات قرآنی رعايت می کند. ۳ به خواندن روزانه ی قرآن کريم علاقه نشان می دهد. ۴ عبارات و اذکار نماز را به صورت آهنگين يا روان می خواند. ٥ مفهوم پيام های قرآنی کتاب را به زبان ساده بيان می کند. ٦ معنای برخی از کلمات آشنا و ساده ی قرآن را می داند. ٧ با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود. ٨ به شنيدن قرائت زيبای قرآن، زيبا خواندن آن و حفظ برخی از آيات و پيام های قرآنی […]

آموزش قرآن سوم ابتدایی با جزییات کامل

آموزش قرآن سوم ابتدایی با جزییات کامل

محتوای کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايی برای دست يابی به اهداف آموزش قرآن در پايه ی سوم، کتاب آموزش قرآن اين پايه در سه فصل تنظيم شده است. محتوای اينکتاب دانش آموزان را در رسيدن به اهداف موردنظر ياری می کند. اين محتوا شامل مطالب زير است: فصل اوّل آموزش قرائت نماز اين فصل به آموزش قرائت نماز می پردازد تا دانش آموزان توانايی لازم را در خواندن صحيح اذکار نماز به دست آورند. اين آموزش طی چهار هفته ی مهرماه و در هر هفته به ميزان دو ساعت انجام می شود. در اين فصل علاوه بر اذکار نماز، ترجمه ی آن ها نيزارائه شده است. به اين ترتيب، دانش آموزان به طور ضمنی با معنای اذکار نماز […]