تمام مطالب دسته بندی: قرآن دوم
درس چهاردهم سورۀ قدر قرآن دوم ابتدایی

درس چهاردهم سورۀ قدر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس چهاردهم سورۀ قدر قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن آيات سورهٔ قدر و عبارات قرآنی درس ۲ آشنایی با پیام قرآنی درس که هر چه می توانید قرآن بخوانید. ۳ آشنایی با داستان باغی در میان آتش ۴ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ قدر ٥ تقویت علاقه به خواندن روزانهٔ قرآن کریم سوره ى قدر بسۡمِ اللِّّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ ١ انّا اَ نۡزَلۡناهُ فى لَىۡلَِة الۡقَدۡرِ ٢ وَ ما اَدۡراكَ ما لَىۡلَةُ الۡقَدۡرِ ٣ لَىۡلَةُ الۡقَدۡرِ خَىۡرٌ مِنۡ اَ لۡفِ شَهۡرٍ ٤ تَنَز لُ الۡمَلاِئكَةُ وَ الرّوحُ فىها بِاذۡنِ رَ بّهِمۡ مِنۡ كُلِّ اَمۡرٍ ٥ سَلامٌ هِىَ حَتّٰی مَطۡلَِع الۡفَجۡرِ پیام قرآنی درس چهاردهم سورۀ قدر قرآن دوم ابتدایی فَاقۡرَئوا ما تَىَسَّرَ منَ ا لۡقُرۡآنِ هر مقدار مى […]

درس سیزدهم سورۀ تین قرآن دوم ابتدایی

درس سیزدهم سورۀ تین قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس سیزدهم سورۀ تین قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ تین و عبارات قرآنی درس ۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ تین ٣ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ دعا و برخی از دعاهای قرآنی ٤ آشنایی با داستان قهرمان بت شکن سوره ى تین بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ ۱ وَ التّینِ وَ الزَّیۡتونِ ۲ وَ طورِ سینینَ ۳ وَ هٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمینِ ۴ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡانۡسانَ فی اَحۡسَنِ تَقۡویمٍ ۵ ثُمَّ رَدَدۡناهُ اَسۡفَلَ ساِفلینَ ۶ ا الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَیۡرُ مَمۡنونٍ ۷ فَما یُكَِذّبُكَ بَعۡدُ بالدّینِ ۸ اَ لَیۡسَ اللّٰهُ باَحۡكَمِ الۡحاكِمینَ آیه ی ۵۷ و ۶۰ سوره ی اَنبیاء را كه درباره ی داستان بت شكنی حضرت ابراهیم علیه السّلام است، بخوانید. ۱ […]

درس دوازدهم سورۀ انشراح قرآن دوم ابتدایی

درس دوازدهم سورۀ انشراح قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس دوازدهم سورۀ انشراح قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ انشراح ۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ انشراح ۳ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین فتحه ۴ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ «پس از هر سختی، آسانی است » و آیهٔ صلوات ۵ آشنایی با داستانی دربارهٔ اخلاق خوب پیامبر(ص) سوره ى انشراح بِسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ ۱ اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۲ وَ وََضَعۡنا عَنۡكَ وِزۡرَكَ ۳ اَ لَّذى اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَ ۴ وَ رَفَعۡنا لَكَ ذكۡرَكَ ۵ فَِانَّ مَعَ الۡعُسِۡر ىُسۡرًا ۶ انَّ مَعَ الۡعُسِۡر ىُسۡرًا ۷ فَِاذا فَرَغۡتَ فَا نۡصَبۡ ۸ وَ الىٰ رَِبّكَ فَارۡغَبۡ تذکر: برخی از اشکالات شایع در خواندن این سوره به شرح زیر است: عدم تلفّظ «ح » در کلمهٔ «نَشۡرَح » […]

درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ کافرون ۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ کافرون ۳ آشنایی با این پیام قرآنی که پاداش نیکی، نیکی کردن است. ۴ آشنایی با معنای کلمات «جزاء » و «احسان » سوره ی کافرون بِسۡمِ ا للِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ ۱ قُلۡ ىا اَىُّهَا الۡكاِفرونَ ٢ لا اَعۡبُدُ ما تَعۡبُدونَ ٣ وَ لا اَنۡتُمۡ عاِبدونَ ما اَعۡبُدُ ٤ وَ لا اَنَا عاِبدٌ ما عَبَدۡتُمۡ ٥ وَ لا اَنۡتُمۡ عاِبدونَ ما اَعۡبُدُ ٦ لَكُمۡ دىنُكُمۡ و لِى دىنِ تذکر: یکی از اشکالات شایع در خواندن سورهٔ کافرون به شرح زیر است: اضافه شدن تشدید به حرف «د » در کلمهٔ «دینِ » و غلط خواندن آن به صورت «وَِلیَ الدّینِ » […]

درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون و عبارات قرآنی درس ۲ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون ۳ توانایی خواندن کلمات دارای حرف همزه « أ » ۴ آشنایی با داستان اصحاب فیل سوره ی فیل بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ ۱ اَلَمۡ تَرَ كَىۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ باَصۡحابِ الۡفىلِ ۲ اَلَمۡ ىَجۡعَ ل كَىۡدَهُمۡ فى تَضۡلىلٍ ۳ وَ اَرۡ سَلَ عَلَىۡهِمۡ طَىۡرًا اَبابىلَ ۴ تَرۡ مىهِمۡ بحِجارَ ة مِنۡ سِجّىلٍ ۵ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَأۡكولٍ روش تدریس أ (همزه) آموزش کلمات دارای همزه روی الف (أ): در آخرین کلمهٔ این سوره به کلمهٔ «مأکول » می رسیم که نماد جدید دارد. می گوییم در فارسی هم، این شکل […]

درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ عصر و عبارات قرآنی درس ۲ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ عصر ۳ آشنایی با این پیام قرآنی دربارهٔ انجام کارهای خوب ۴ آشنایی با داستان نخلستان بر دوش سوره ی عَصر بسۡمِ اللِّٰه ا لرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ ۱ وَ الۡعَصِۡر ۲ انَّ الِۡا نۡسانَ لَفى خُسٍۡر ۳ الَّا الَّذىنَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ وَ تَواصَوۡا با لۡحَقِّ وَ تَواصَوۡا بالصَّبِۡر پیام قرآنی درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی وَ اعۡمَلوا صاِلحًا کارهای خوب انجام دهید. برخی از اشکالات شایع در خواندن سورهٔ عصر عبارت اند از: تبدیل عبارت «الّ الّذین » به «انّ الّذین » که با نشان دادن «ل » و صداکشی رفع اشکال است. […]

درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ کوثر و عبارات قرآنی درس ۲ توانایی خواندن کلمات دارای همزه به شکل «ئ » ۳ آشنایی با این پیام قرآنی که باید از خداوند و پدر و مادر خود تشکر کنیم. ۴ آشنایی با داستان کودک خداپرست ۵ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ کوثر سوره ی کوثر بِسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحیمِ ۱ انّا اَعۡطَىۡناكَ الۡكَوۡثَرَ ۲ فَصَلِّ لرَبِّكَ وَ انۡحَرۡ ۳ انَّ شاِنئَكَ هُوَ الۡاَ بۡتَرُ بخش بخش بخوانید. حَداِئقَ داِئرَةُ شِئۡتُمۡ سَِیّئَةٌ هَنیئًا ۱ اَلۡمُلۡكُ یَوۡمَِئٍذ للِّٰه ۲ یَسۡئَلونَكَ ما ذا یُنِۡفقونَ ۳ اَنۡ اَرۡسِلۡ مَعَنا بَنی اسۡرائیلَ ۴ تَنَزَّلُ الۡمَلاِئکَةُ وَ الرّوحُ فیها روش تدریس ئ (همزه) آموزش کلمات دارای همزه به شکل «ئ »: […]

درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ نصر و عبارات قرآنی درس ۲ شناخت حرف همزه (ء) و توانایی خواندن ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین ۳ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ شکرگزاری ۴ آشنایی با داستان فتح مکّه ۵ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ نصر ۶ آشنایی با معنای کلمهٔ «رزق » سوره ی نَصر بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحیمِ ۱ اذا جاءَ نَصۡرُ اللِّٰه وَ الۡفَتۡحُ ۲ وَ رَاَىۡتَ النّاسَ ىَدۡخُلونَ فى دىنِ اللِّٰه اَفۡواجًا ۳ فَسَِبّحۡ بحَمۡدِ رَِبّكَ وَ اسۡتَغِۡفرۡهُ انَّه و كانَ تَوّابًا آموزش نماد همزه )ء( و ترکیب آن با حرک تهای کوتاه و تنوین: در دومین کلمه از آیهٔ اوّل این سوره (جاءَ) به نماد جدید همزه می […]

درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی

درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ توحید و عبارات قرآنی درس ۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ توحید ۳ آشنایی با نماد واو و یاء کوچک ۴ توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای واو و یاء کوچک ۵ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ نماز ۶ آشنایی با معنای کلمهٔ «ذکر» سوره ى توحىد بِسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحیمِ ۱ قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۲ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۳ لَمۡ ىَِلدۡ وَ لَمۡ ىولَدۡ ۴ وَ لَمۡ ىَكُنۡ لَه و كُفُوًا اَحَدٌ روش تدریس نماد «واو » و «یاء » کوچک (اشباع های ضمیر) بخش بخش بخوانید. مالُه و وَحۡدَه و رَِبّه ى عَبۡدِه ى ۱ اذۡ قالَ لَه و رَبُّه و اَسِۡلمۡ ۲ لیُظۡهِرَه و عَلَی […]

درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی ۱ توانایی خواندن سورهٔ فلق ۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ فلق ۳ آشنایی با شکلهای مختلف تنوین ۴ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین ۵ آشنایی با این پیام قرآنی که همهٔ نعمت ها از خداوند است. ۶ آشنایی با معنای کلمه های «نعمة » و «اللّٰه» سوره ی فَلَق بِسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ ۱ قُلۡ اَعوذُ برَبِّ الۡفَلَقِ ۲ مِنۡ شَِرّ ما خَلَقَ ٣ وَ مِنۡ شَِرّ غاسِقٍ اذا وَقَبَ ٤ وَ مِنۡ شَِرّ ا لنَّفّاثاتِ فى الۡعُقَد ٥ وَ مِنۡ شَِرّ حاسِدٍ اذا حَسَدَ بخش بخش بخوانید. نوحٍ قُوٍَّ ة صِراطٍ مُسۡتَقىمٍ ۱ وَ ما تَسۡقُطُ مِنۡ وَرَقٍَة الّ ىَعۡلَمُها ۲ وَ لا حَبٍَّة فى ظُلُماتِ الۡاَرۡضِ ۳ […]

1 2