تمام مطالب دسته بندی: فارسی پنجم
آموزش کامل دستور زبان فارسی پنجم ابتدایی

آموزش کامل دستور زبان فارسی پنجم ابتدایی

درس اول دستور زبان فارسی پنجم ابتدایی فعل : کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در زمان گذشته ، حال و آینده را نشان می دهد . به عبارتی مفهوم جمله با فعل کامل می شود و با نبودن فعل جمله ناقص می شود . کلمه هایی مانند شد ، است ، گشت و…. همگی فعل هستند و یک جمله حساب می شوند برای مثال در جمله : محسن و رضا سال آینده به مشهد خواهند رفت . کلمه خواهند رفت فعل است . و اگر فعل خواهند رفت از جمله حذف شود جمله ناقص می شود و مفهوم نخواهد داشت . فاعل : کننده ی کار است و واژه ای است که انجام دادن […]

بررسی نکات کتاب فارسی پنجم ابتدایی

بررسی نکات کتاب فارسی پنجم ابتدایی

موصوف و صفت کتاب فارسی پنجم ابتدایی موصوف: اسمی که توسط صفت توصیف می شود  صفت : کلمه ای که حالت و مقدار و خصوصیت و ویژگی اسم را بیان می کند مثال سیب سرخ و این ترکیب اسم و صفت ترکیب وصفی نام دارد صفت پسین : صفتی که بعد از موصوف می آید، صفت بیانی نیز گفته می شود. انواع صفت بیانی عبارت است از: صفت بیانی ساده : این نوع صفت از یک جز تشکیل می شود مثال خوب  صفت فاعلی : صفتی است که معنی فاعل دارد یعنی بر انجام دهنده ی کار دلالت دارد. بن مضارع +ا ← بین+ ا بن مضارع + ان ← خند+ ان بن مضارع + نده ← بین + نده […]

کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

درس ۱ تماشاخانه فارسی پنجم ابتدایی هم خانواده ها: عظیم = اعظم – عظمت شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز لطیف = لطف – الطاف موضوع = وضع – اوضاع محکم = استحکام – مستحکم طرف = اطراف عالم = علم – معلوم – معلّم عجیب = عجایب – تعجّب تفکّر = افکار – فکر – متفکّر متضادها: زیبا ≠ زشت بلند ≠ کوتاه بیرون ≠ درون پژمرده ≠ شاداب درنگ ≠ بی درنگ خوب ≠ بد روز ≠ شب زمین ≠ آسمان روشنایی ≠ تاریکی گرما ≠ سرما لطیف ≠ سفت – سخت توضیحات بشتر از درس اول فارسی پنجم درس ۲ – فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی هم خانواده ها: فضل= فضیلت – فضایل انجم = نجم […]

درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

اهداف درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش ۱ آشنایی دانش آموزان با کاربرد مفهوم کار و عمل در زندگی ۲ شناخت ترتیب واژه ها در جمله ۳ آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش ۴ تقویت مهارت درک متن ۵ آشنایی با پروین اعتصامی و نمونه ای از سروده هایش ۶ تقویت مهارت نوشتن و تبدیل نظم به نثر ساده فعالیت های درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش واژه آموزی: روشن است که در این واژه آموزی در پی ساخت و آموزش واژهٔ جدید نیستیم؛ بلکه در این بخش، می خواهیم دانش آموزان را به ترتیب قرار گرفتن کلمه ها در شعر و نثر یا نوشتهٔ غیر شعری، آگاه سازیم. این […]

درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی وقتی بوعلی کودک بود

درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی وقتی بوعلی کودک بود

اهداف درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی وقتی بوعلی کودک بود ١ آشنایی با دانشمند بزرگ ایرانی، ابوعلی سینا ٢ تقویت روحیهٔ پرسشگری در دانش آموزان ٣ پرورش قوّهٔ خرد ورزی و علم جویی در دانش آموزان ٤ تقویت مهارت خوب دیدن ٥ آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن ٦ تقویت درک متن با تثبیت آموزه های قبلی ٧ آشنایی با نگارش موضوع های تحقیقی فعالیت های درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی وقتی بوعلی کودک بود خواندن با لحن در دروس گذشته، لحن خواندن کلمه و جمله، آموزش داده شد. در این درس،لحن خواندن متن، مورد نظر است. لحن متن شنیداری این فعّالیت، روایی است؛ قبلاً درمورد لحن متون روایی مطالب لازم ارائه شد. در این متن توجّه کنید که […]

درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

اهداف درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی کاجستان ١ تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن ٢ گسترش دایرهٔ واژگان با به کارگیری کلمات«چون و چو » با معانی مختلف ٣ آشنایی با چگونگی بیان پایان قصّه ٤ تقویت فضایل اخلاقی به ویژه«ایثار و توجّه به همنوع» ٥ آشنایی با بازگردانی شعر به نثر ساده به عنوان شگردی برای تقویت مهارت نوشتن فعالیت های درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی کاجستان واژه آموزی در واژه آموزی این درس، لازم است به تفاوت نشانه های«ربط »و نشانه های «اضافه»یا  «متمم ساز» توجّه داشته باشیم، امّا انتقال این مباحث به دانش آموزان ابتدایی، اصلاً ضرورتی ندارد. تفاوت نشانهٔ اضافه با نشانهٔ ربط، در این است که نشانهٔ اضافه، کلمهٔ پس از خود را از نظر […]

درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

اهداف درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی شجاعت ۱ آشنایی با مفهوم شجاعت اخلاقی و کاربرد آن در زندگی ۲ آشنایی دانش آموزان با کاربرد شیوهٔ گسترش واژه در جمله ۳ تقویت درک شنیداری با فعّالیت«گوش کن وبگو» ۴ تقویت مهارت نوشتن در زمینهٔ«گزارش نویسی» ۵ بهبود سواد خواندن و تقویت درک متن فعالیت های درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی شجاعت دانش زبانی: گسترش واژه در این درس، یکی دیگر از راه های گسترش واژه در زبان فارسی را آموزش می دهیم. گاهی می توانیم با افزودن یک واژه به واژه دیگر، بافت ها و ترکیب های تازه ایبسازیم؛ در این صورت، معمولا از نشانهٔ اضافه ( ِ ) در خطّ فارسی یا در تلفّظ، بهره می گیریم و کلمهٔ دوم […]

درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران

درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران

اهداف درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران ۱ تقویت روحیهٔ توکلّ به خدا در همهٔ مراحل زندگی ۲ شناخت امام زمان و ایجاد باور به نقش و حضور آن بزرگوار در زندگی ۳ آشنایی با برخی از واژگان و مضامین اخلاقی و مفاهیم دینی تأثیرگذار در زندگی ۴ افزایش توانایی درک متن ۵ گسترش واژگان با فرایند واژه سازی با ترکیب از طریق«نویس » ۶ تقویت درک دیداری و شنیداری ۷ آشنایی با نشانه های ساختار بلاغی متن مانند «بعد، سپس » ۸ تقویت مهارت نوشتن از طریق  شگرد«ادامه نویسی» فعایت های درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران واژه آموزی: کلمه + نویس: در این درس، یکی دیگر از شیوه های واژه سازی به کمک بهره گیری […]

درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

اهداف درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد پیش از اجرای مناسب تر این درس، لازم است به پاسخ پرس شهای زیر، بیندیشید: هدف از تولید این درس؟ چگونگی انتخاب محتوای درس؟ شیوهٔ تدوین این درس؟ نقش معلّم در فرایند تولید؟ نقش دانش آموزان در انتخاب و چگونگی نوشتن درس؟ تولید فردی یا گروهی؟ چگونگی سازماندهی متن تولیدی؟ سنجه های ارزشیابی از تولید دانش آموزان؟ روش تدریس پیشنهادی:درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد موضوع دیگری از موضوعات مربوط به فرهنگ بومی و محلّی منطقه، استان یا شهر با نظر دانش آموزان انتخاب می شود. آموزگار از آنها می خواهد تا در آن زمینه،تحقیق کنند و اطّلاعاتی به دست آورند و روز بعد، دانش آموزان ابتدا به طور فردی، متنی […]

درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

اهداف درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان ۱ پرورش روحیهٔ دفاع ملّی و حبّ وطن ۲ آشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی ۳ آشنایی با نحوهٔ نقل رویدادهای قصّه و تقویت درک عناصر و سیر رویدادها ۴ بهبود سواد خواندن و درک متن و تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن ۶ آشنایی با گسترش گروه اسمی در جمله ۷ آشنایی با واژگان جدید این درس و کاربرد مناسب آنها در نوشتار و گفتار فعالیت های درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان دانش زبانی موضوع دانش زبانی این درس، توجّه دادن به دانش آموزان و برانگیختن شاخک های حسیّ آنان نسبت به شناخت و کاربرد مناسب کلمات در جمله است. می دانیم که جمله در زبان گفتار […]

1 2