تمام مطالب دسته بندی: فارسی اول
مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

در مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی، برای هر روز يک صفحه تمرين، در نظر گرفته شده است که به طور موازی و يکسان همهٔ مهارت های دست ورزی و نوشتاری را تقويت می کنند. به همين سبب تلاش شده است از تنوع کافی برخوردار باشند. مقدمهمهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی نوشتن، عالی ترين مرحله از مراتب زبان آموزی است؛ فعّاليّتی پيچيده و وابسته به مبادی و مقدمات بسيار. بی ترديد از آن هنگام که ارتباط ميان انسان ها برقرار شده است، تا امروز؛ نوشتن همچنان جايگاه وپايگاه خويش را حفظ کرده است و پيش بينی ها نشان می دهد که از اين پس نيز وضعيت همچنان خواهد بود؛ بنابراين دلايل، هر شهروند شايسته ای بايد اين مهارت را […]

آموزش فارسی اول ابتدایی با جزئیات کامل

آموزش فارسی اول ابتدایی با جزئیات کامل

کتاب فارسی در سال اوّل شامل سه بخش است: نگاره ها، نشانه های يک، نشانه های دو، ساختارانتخابی بر مبنای مراحل رشد زبان و توانايی يادگيری، طراحی شده امّا کتاب های دوّم به بعد ساختار موضوعی دارند. گرچه ساختار زبانی اين کتاب ها نيز در فارسی اوّل بر پايهٔ موضوع هايی نظير (نهادها،بهداشت، اخلاق، دانش و دانشمندان، دين، ملی ميهنی، طبيعت، هنر و ادب) شکل گرفته است، اما اين تقسيم بندی به صورت آشکار در ساختار کتاب به چشم نمی آيد بخش اوّل: نگاره ها آموزش فارسی اول ابتدایی  اين بخش در واقع جانشين لوحه ها در کتا ب های پيشين است. ده نگاره برای چهار هفته، پيش بينیشده است که شامل ده موضوع است؛ خانواده، در راه مدرسه، حياط […]

درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ تشديد

درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ تشديد

اهداف درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی در بازار ۱ آموزش نشانهٔ (ّ ) ۲ تشخيص نشانهٔ تشديد (ّ) در کلمات مختلف ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۴ آشنايی با بازار و مشاغل مختلف ۵ تقويت روحيّهٔ سپاس گزاری و احترام متقابل به يکديگر    آموزش شکل و صدای (در بازار)  فعّاليّت ۱ الف) در قالب داستانی، مفاهيم درس را در کلاس مشخّص می کنيم و هر جا به کلمات کليد و اصلی درس مثل: دکّان، نجّاری، کفّاشی، نجّار، قنّادی و تشکّر رسيديم، آن کلمه ها را يکی يکی معلّم يا دانش آموزان روی تابلو می نويسند. ب) در جريان فعّاليّت، معلّم دانش آموزان را به مفاهيم درس هدايت می کند. مثلاً چند تصويرمرتبط به هم در […]

درس هفدهم فارسی اول ابتدایی نشانه (ص) (ذ)

درس هفدهم فارسی اول ابتدایی نشانه (ص) (ذ)

اهداف درس هفدهم فارسی اول ابتدایی صدا دلپذير ١ آموزش نشانه های (ص ص) و (ذ) ۲ تشخيص نشانه های (ص ص) و (ذ) در کلمات مختلف ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۴ دريا و فايده های آن ۵ آشنايی با پرندگان و حيوانات دريايی ٦ آشنايی با شرايط اقليمی متفاوت و پی بردن به قدرت خدا با توجه به تنوع در خلقت ٧ ثبت خاطرات و نقّاشی کردن و اهميت آن به منظور حفظ برای آينده  آموزش شکل و صدای ص ص (صدای موج) الف) مفاهيم درس را با شيوه های گوناگون مانند داستان بازی، و… در کلاس مشخص می کنيم و هر جا به کلمات کليدی درس مثل: صدا، صاف، صدف های مخصوص […]

درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ

درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ

اهداف درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ ۱ آموزش صدا ونشانهٔ (ظ) ۲ آشنايی با اعياد مذهبی (عيد مبعث و..) ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۴ تشخيص نشانهٔ (ظ) درکلمات مختلف    آموزش شکل وصدای ظ فعاليّت الف) مفاهيم درس را به شکل متنوّع وخلّاق درکلاس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس، مثل: مواظبت، ظلم را روی تابلو می نويسيم. تصويرهای پيشنهادی ۱ بچه ها درحال تزيين کردن کوچه ۲ پدر با جعبهٔ شيرينی به منزل می آيد ۳ پدر به بچه ها هديه می دهد. ۴ روی هديه، کارتی است که برروی آن عبارت عيد مبعث مبارک نوشته شده است. ب) معلّم ازتصاوير بالا به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده […]

درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

اهداف درس بيست و يکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ ۱ آموزش صدا و نشانهٔ (غ غ غ غ) ۲ تقويت روحيه همکاری وکمک به ديگران ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۴ تشخيص نشانهٔ (غ غ غ غ) درکلمات مختلف ۵ رعايت ادب و احترام هنگام سخن گفتن    آموزش شکل وصدای غ( لاک پشت ومرغابی ها) فعّاليّت ۱ الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوّع وخلّاق درکلاس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس مثل: مرغابی، جيغ، غمگين، جغد و کلاغ را روی تابلو می نويسيم. تصويرهای پيشنهادی ۱ پرواز مرغابی ها درآسمان ۲ شکارچی به سمت مرغابی تيراندازی می کند. ۳ يکی از مرغابی ها درحال زمين افتادن ۴ خواهر و برادری کنار […]

درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

اهداف درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط) ۱ آموزش صدا و نشانه های (ض ض) و(ط) ۲ تشخيص نشانه های (ض ض) و (ط) درکلمات مختلف ۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده ۴ اهميّت عيادت از مريض واحوال پرسی ازدوستان ۵ آشنا کردن دانش آموزان با مسجد وآداب آن ٦ آشنايی با انقلاب و شعارهای آن ٧ تقويت روحيهٔ تجليل از شهدا و امام خمينی  آموزش شکل وصدای ض ض (رضا) فعاليت ۱ الف) مفاهيم درس را با روش های متنوّع وخلّاق درکلاس مشخّص می کنيم وکلمات کليدی درس مثل: حوض، وضو، رضا و مريض را روی تابلو می نويسيم. تصويرهای پيشنهادی ۱ نمايی از مسجد ۲ پسری به مسجد وارد می شود. ۳ پسردرحال وضو […]

درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

اهداف درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ح ح) ٢ تشخيص نشانهٔ (ح ح) در کلمات مختلف ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده ٤ آشنايی با زندگی حلزون    آموزش شکل و صدای ح ح (حلزون) فعاليت ۱ الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوع در کلاس مشخص می کنيم و کلمات کليدی مثل حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان روی تابلو نوشته می شود. تصويرهای پيشنهادی: ۱ حلزونی روی شاخه ای مشغول حرکت است. ۲ کودکی در حال تماشای حلزون ۳ حلزون سرش را به داخل صدفش برده. ۴ حلزون های زيادی اطراف بچّه ها را گرفته و بچّه ها ترسيده اند. ب) معلم می تواند از تصاوير بالا […]

درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

اهداف درس  هجدهم فارسی اول ابتدایی علی و معصومه مثل خورشيد ۱ آموزش صدا و نشانهٔ ( ع) و ( ث) ۲ برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ۳ تشخيص نشانهٔ ( ع) و ( ث) در اوّل، وسط و آخر کلمات ۴ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ۵ تقويت روحيّهٔ رفتار مناسب با ديگران ۶ تقويت روحيّهٔ احترام به معلّم و دوستان ۷ تقويت روحيّهٔ نظم در کارها ٨ توجه به روز و شب به عنوان مظاهر خلقت خداوند ٩ توجه به تفاوت روز و شب ١٠ آشنايی با نور ماه که به آن مهتاب می گويند.   آموزش شکل و صدای (ع)  بچه های خوب: فعّاليّت ۱ الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوّع در […]

درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه

درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه

اهداف درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه ١ آموزش صدا و نشانهٔ (ژ) و (خوا خا) ٢ تشخيص صدای ( (ژ) و (خوا خا) در اوّل، وسط و آخر کلمات ٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده ٤ آشنايی با انواع گل ها و راه های مراقبت از آنها ٥ ايجاد علاقه به مطالعهٔ کتاب ٦ احترام به يکديگر و ابراز علاقهٔ اعضای خانواده نسبت به همديگر. آموزش درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منيژه: براساس روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر مفاهيم پيشنهادی برای تهيّۀ جورچين آموزش« ژ» : ١ ژاله و منيژه به گل آب می دهند. ٢ گلدانی که يک گل پژمرده در آن است. ٣ مادر با نخ و […]

1 2 3 5