تمام مطالب دسته بندی: علوم چهارم
گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی درس به درس با پاسخ

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی درس به درس با پاسخ

درس ۱ علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم سوال ۱- لباس هاي خيس بارنگ سياه ومشکي درزيرنورآفتاب زودتر خيس مي شونديا لباس هاي بارنگ سفيدو روشن؟چرا؟ جواب – لباس هاي بارنگ سياه ومشکي-زيرا لباس هاي خيس بارنگ سياه و مشکي بيشترنور و گرمايخورشيدراجذب مي کنندودرنتيجه آب آن ها زودتربخارشده وخشک مي شود. سوال ۲-درفصل تابستان پوشيدن لباس هاي چه رنگي را پيشنهادمي کنيد؟چرا؟ جواب -لباس هاي سفيدبارنگ روشن را –زيرا لباس هاي سفيدبارنگ روشن ، بيش ترنور وگرماي خورشيدرا منعکس کرده وبرگردانده وکم ترجذب مي کنند درنتيجه بدن ما راخنک نگه مي دارند. سوال ۳-حباب چگونه تشکيل مي شود؟وچراحباب هايي که باقالب هاي مختلف درست مي کنيم همه ي آن ها گردتشکيل مي شوند؟ جواب – ملکول هاي آب داراي کشش […]

درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

اهداف و پيامدهای درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند: با انجام فعاليت هاي گوناگون (جمع آوري اطلاعات/فكر كنيد/ گفت و گو/..) با مفهوم زيستگاه و انواع روابط غذايي موجودات زنده با يكديگر و نقش هر موجود زنده در اين روابط آشنا شوند. از دانش آموزان انتظار مي رود پس از پايان اين درس بتوانند: ارتباط متقابل موجودات زنده با يكديگر و محيط غيرزنده را شناسايي و بررسي كنند و براي حفظ زيستگاه هاي مختلف راه حل ارائه دهند. آموزش درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه آمادگي از قبل: آموزش اين درس را مي توان به زماني از سال تحصيلي موكول كرد كه امكان گردش در فضاي باز وجود داشته باشد. […]

درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان

اهداف درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند: – با انجام فعاليت هاي گوناگون(گفت و گو/…) با گياهان تك لپه و دولپه و بخش هاي مختلف گل و گرده افشاني آشنا شوند. – با انجام فعاليت هاي گوناگون (فكر كنيد/گفت و گو/ جمع آوري اطلاعات/…)با روش هاي توليد مثل در گياهان آشنا شوند  آموزش درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان آمادگي از قبل درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگوني گياهان : با توجه به آن كه زمان آموزش اين درس پايان اسفند يا بهار است، براي آموزش اين درس در صورت امكان بايد گل هاي تازه سوسن،گل سرخ وگياهان كامل كدو و سوسن، مخروط كاج، برگ سرخس و خزه […]

درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی بي مهره ها

درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی بي مهره ها

اهداف درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی بي مهره ها از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :  با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده جانوران ؛جمع آوري اطلاعات وگفت وگو ، ضمن آشناشدن با برخي از جانوران بي مهره و ويژگي هاي ظاهري و زندگي آنها، نمونه هايي از آن ها را طبقه بندي كنند.  نقش برخي از بي مهره ها در زندگي انسان را توضيح دهند و با چگونگي حفظ جانوران آشنا شوند.  آموزش درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی بي مهره ها آمادگي ازقبل : براي انجام فعاليت هاي اين درس بايد به كمك دانش آموزان كرم خاكي ومورچه،صدف يا پوسته جانوراني مثل حلزون ،ستاره دريايي را تهيه كنيد . در صورت امكان فيلم […]

درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۲

درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۲

اهداف درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۲ از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند : با انجام فعاليت هاي گوناگون (مشاهده مولاژ /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو) با كاربخش هايي از بدن كه مواد غذايي را به سلول ها مي رسانند و مواد دفعي را از بدن خارج ميكنند يعني بخش ها واندام هاي اصلي دستگاه تنفس ،گردش خون ودفع مواد زائد در بدن انسان وسهم خود در حفظ سلامت آن ها آشنا شوند . آموزش درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۲ آمادگي ازقبل : اگر وسايل لازم براي انجام فعاليت هاي اين درس در مدرسه موجود نيست از دانش آموزان و والدين شان بخواهيد وسايل ومواد لازم را با كمك شما براي هر […]

درس ۹ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

درس ۹ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

اهداف درس ۹ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱ از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند : با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو با ساختار ساده سلول ،تقسيم آن وانواعي از سلول هاي بدن انسان آشنا شوند. با مشاهده مولاژ وتصوير كتاب و گفت وگو با نقش بخش هايي از بدن كه مواد غذايي را گوارش مي دهند وچگونگي حفظ سلامت آن ها آشنا شوند. آموزش درس ۹ علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱ آمادگي از قبل : طوري برنامه ريزي كنيد كه وسايل لازم براي آموزش هر جلسه از قبل آماده باشد شروع : براي آغاز درس از پرسش صفحه ۷۰ استفاده كنيد و سعي كنيد هر جلسه آموزش را بايك […]

درس ۸ علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

درس ۸ علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

اهداف درس ۸ علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب ازدانش آموزان انتظار مي رود ، بتوانند: پرسش هايي در باره صورت فلكي؛ منظومه شمسي؛ سياره ها؛ چگونگي ايجاد سال خورشيدي؛ چرخش سياره هاي ؛ جايگاه ماه نسبت به زمين-مهتاب و… طرح كرده و از روش هاي مختلف (مدل سازي/ جمعآوري اطلاعات/ فكر كنيد/ گفت وگو) براي پاسخ به آنها استفاده مي كنند. فاصله متفاوت ستارگان از زمين را درك كرده و فاصله سياره ها از خورشيد را با يكديگر مقايسه كنند، وبرخي از ويژگي هاي سياره هاي را با يكديگر مقايسه كرده وبه ويژگي مهم زمين كه تنها سياره قابل زندگي است پي ببرد. دانستني هاي درس ۸ علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب صورت فلكي: از گذشته هاي دور، ستاره […]

درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

اهداف درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند: با انجام فعاليت هاي مختلف مانند انجام آزمايش و جمع آوري اطلاعات با ويژگي هاي آهن ربا و روش هاي ساخت آهن رباي معمولي و الكتريكي و كاربرد هاي آن ها در زندگي آشنا شوند.  آموزش درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي : آمادگي از قبل: يك جلسه قبل از اين درس از دانش آموزان بخواهيد وسايل مورد نياز (آهنر باهاي مختلف از جمله آهن رباي تيغه اي و آهن رباي كوچك قوي، سيم مسي ، باطري كوچك، ميخ آهني، دانه هاي يونوليت و…) براي انجام فعاليت هاي اين درس را همراه خود به كلاس […]

درس ۶ علوم چهارم ابتدایی سنگها

درس ۶ علوم چهارم ابتدایی سنگها

اهداف درس ۶ علوم چهارم ابتدایی سنگها از دانش آموزان انتظار ميرود در فرايند آموزش اين درس بتوانند : ● پرسش هايي در مورد انواع سنگ و نحوه تشكيل آنها طرح كرده و از روش هاي مختلف (مدلسازي/ جمع آوري اطلاعات/ فكر كنيد/ گفتوگو) براي پاسخ به آنها استفاده مي كنند. ● چگونگي تشكيل انواع سنگ ها را شرح دهند وآن ها را با يكديگر مقايسه كنند و با توجه به مطالعه در مورد آن ها برايشان كاربرد بيان كنند.  آموزش درس ۶ علوم چهارم ابتدایی سنگها در اين درس ابتدا يك موقعيت براي شروع آموزش در نظر گرفته شده است. از آنجا كه رويكرد اين درس، كاوشگري است، مي توان با قرار دادن دانش آموزان در اين شرايط در ذهن […]

درس ۵ علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده

درس ۵ علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده

اهداف درس ۵ علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانندانجام آزمايش، گفت وگو، فكر كنيد :  به اهميت دماسنج در تشخيص سردي و گرمي يك جسم پي ببرند.  به اين نتيجه برسند كه گرما از جسم سرد به جسم گرم منتقل مي شود.  پي ببرند كه رسانايي گرما در اجسام مختلف يكسان نيست.  آموزش درس ۵ علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده آمادگي از قبل: از دانش آموزان بخواهيد با كمك اعضاي گروه خود، وسايل مربوط به فعاليتهاي اين درس را از قبل تهيه كنند و به كلاس بياورند. صفحة ۳۳ درس ۵ علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده: تصوير عنواني، يكي از كاربردهاي انرژي […]

1 2