تمام مطالب دسته بندی: علوم اول
توضیح درس به درس علوم اول ابتدایی

توضیح درس به درس علوم اول ابتدایی

درس یک زنگ علوم بچه ها را برای سایه کشیدن به حیاط می بریم. به آن ها می گوییم که هرکدام سایه دیگری را بکشند. دو ساعت بعد دوباره آنها را به حیاط برده و می خواهیم که سایه همدیگر را بکشند و اختلاف آن را بیان کنند. دانش آموز بدرستی می فهمد که سایه ی خودش یا دوستش در دوساعت بعد کوتاه تر شده است. بازی فرصتی است برای یادگیری در هنگام میوه خوردن باید دستها را با آب و صابون تمیز بشوییم تا مریض نشویم چیزهای سنگین زیر آب می رود و چیزهای سبک روی آب قرار می گیرد و شناور روی آب قرار می گیرد درس  ۲ سلام به من نگاه کن بچه ها باید همیشه به […]

آموزش علوم اول ابتدایی درس به درس

آموزش علوم اول ابتدایی درس به درس

اهميت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدايی فراگيری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنيای اطراف خود را بهبود بخشند. برای اين منظور آنهابايد توانايی اين را کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با يکديگر مرتبط سازند از اين رو کودکان بايد روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، کاربرد و آزمايش کردن را بياموزند. اين فعاليت ها توانايی آنان را در درک دنيای اطراف تقويت می کند و برای تصميم گيری های هوشمندانه و حل مسايل زندگيشان ياری می دهد امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمره ی ما درارتباط است و با پيشرفت فناوری اهميت آن بيشتر شده است. […]

درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

 درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده در یک نگاه در این درس سعی شده است که دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی روشنایی آشناشده و سیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند. دانش آموز در فرایند این درس می تواند آنچه را که در موردفناوری روشنایی فراگرفته است به سایر فناوری های مورد استفاده در زندگی تعمیم دهد. اهداف /پیامدها درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ۱ اطلاعاتی را در مورد یک فناوری ساده که به طور روزمره با آن سر و کار دارند جمع آوری و گزارشکنند. سطح ٢ اطلاعاتی را در مورد […]

درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من

درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من در يک نگاه دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن ربا را تجربهکرده و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهرست کنند و آزمايش هايی را درباره ی خواص آهن ربا به طور گروهی طراحی و اجرا کنند.   اهداف/پيامدها درس سيزدهم علوم اول ابتدایی آهن ربای من در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموز بتواند: سطح ١ با آزمايش هايی خواص آهن ربا را به نمايش بگذارند. سطح ٢ استفاده هايی از آهن ربا را در زندگی روزمره گزارش کنند. سطح ٣ با توجه به خواص آهن ربا، بازی طراحی و اجرا کنند.   […]

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه

درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه در يک نگاه دانش آموزان با بررسی اجسام محيط اطراف آنها را به اجسام ثابت و متحرک طبقه بندی نموده و اثر حرکت در زندگی روزمره را با آزمايش هايی درباره ی عوامل مؤثر بر حرکت (سطح و چرخ) به طور گروهی يا فردی به نمايشمی گذارند. همچنين آنان با نقش وسايل نقليه در راحت تر شدن حرکت انسان ها آشنا می شوند. اهداف/ پيامد ها درس دوازدهم علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ١ اجسامی را که در محيط اطرافشان حرکت می کنند را فهرست کنند و با انجام آزمايش/ فعاليت تأثير حرکت را در آسان شدن کار ها […]

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم در یک نگاه چیزها و مکان های گرم و سرد را همه دانش آموزان در زندگی روزمره خود تجربه کرده اند. استفاده از گرما بهاستفاده از منابع انرژی مربوط می شود حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهینه از آن مسأله بسیار با اهمیتی است. دانش آموزان در فعالیت های این درس  با مفاهیم گرم و سرد و کاربرد های آن درگیر می شوند و با این فعالیت ها علاقه و توانایی های خود را در شناخت عوامل مؤثر و منابع تولید کننده گرما و استفاده بهینه از آ نها بالا می برند.   اهداف/ پیامد ها درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم در پایان این درس انتظار می […]

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد در يک نگاه در اين درس دانش آموزان به کمک مشاهده، جمع آوری اطلاعات نشان می دهند: که هوا برای ما، جانوران و گياهان بسيار مهم است، هوا در همه جا وجود دارد. هم چنين کارهايی که در انجام دادن آن ها ، هوا به ما کمک می کند را فهرست می کنند و راه هايی برای جلوگيری از آلودگی هوا ارائه می دهند.   اهداف/پيامدها درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند سطح ١ با مثال يا آزمايش نشان دهند که در محيط اطراف ما هوا وجود دارد، چند مورد محدود در استفادهاز هوا و […]

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما

درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما در يک نگاه در اين درس دانش آموز با مشاهده، فهرست کردن، جمع آوری اطلاعات، مقايسه کردن، گفت و گو و فعاليت های گروهی ضمن درک با ارزش بودن خاک نشان می دهند: که در روی بيشتر خشکی های زمين خاک وجود دارد، خاک ها متفاوت اند، موارد استفاده از خاک را فهرست می کند و به کمک آب و خاک وسايل مختلف می سازند. اهداف ها/پيامد ها درس نهم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی خاكی ما در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ۱ با بررسی محيط اطراف بعضی از جاهايی که در آن جا ها خاک يافت می شود و نيز برخی از […]

درس هشتم علوم اول ابتدایی چه می خواهم بسازم

درس هشتم علوم اول ابتدایی چه می خواهم بسازم

درس هشتم علوم اول ابتدایی چه می خواهم بسازم در یک نگاه دانش آموزان با فراگیری بخش فناوری به اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی و چگونگی سهولت کارها آشنا می شوند. آن ها با استفاده از ابزار در انجام کار های روزمره خود درک خواهند کرد که چگونه ابزار ها می تواند در وقتیا انرژی، کیفیت و کمیت روش های انجام کار و رسیدن به هدف مؤثر باشد. اهداف/پیامدها درس هشتم علوم اول ابتدایی چه می خواهم بسازم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ۱ در یک نمونه از کار های شخصی خود چگونگی تأثیر ابزار را در آسان تر شدن کارها به نمایش بگذارند. سطح ۲ با بررسی وسایلی که به طور روزمره […]

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی سنگی ما

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی سنگی ما

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی سنگی ما در يک نگاه در اين درس دانش آموزان با مشاهده، جمع آوری اطلاعات، گفت و گو کردن و فعاليت های گروهی پی می برند که در بيشتر نقاط زمين سنگ وجود دارد. آنان موارد استفاده از سنگ ها را فهرست کرده و با درک چگونگیتغييرات سنگ ها آنها را بر اساس تغييراتشان طبقه بندی می کنند.   اهداف /پيامد ها درس هفتم علوم اول ابتدایی زمين خانه ی سنگی ما در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: سطح ١ محل هايی که در آن جا سنگ يافت می شود را شناسايی کرده و موارد استفاده از آنها و نيز بعضی از روش های تغييرات سنگ ها را شرح […]

1 2