تمام مطالب دسته بندی: ریاضی ششم
فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

نگاهی کلی به فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل ۴ درس است. در درس اول با استفاده از الگوهایی که دانش آموزان در سال های گذشته با آن آشنا شده اند همانند الگوهای اعداد زوج و فرد، سعی شده است تا دانش آموزان بتوانند رابطهٔ حاکم بر الگو را با استفاده از عبارت فارسی و سپس به صورت نمادین با استفاده از علامت هایی مانند دایره،مربع و… بیان کنند. همچنین در این درس با استفاده از الگوهای هندسی مفهوم مضرب معرفی شده است. درس دوم شامل یادآوری عددنویسی تا مرتبهٔ میلیارد و مفاهیم مرتبط با آن است. در درس سوم علاوه بر مفهوم سازی بخش پذیری، قواعد مربوط به بخش پذیری بر اعداد ۲، ۳، […]

فصل دوم کسر ریاضی ششم ابتدایی

فصل دوم کسر ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل دوم کسر ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل چهار درس است. در درس اول، علاوه بر یادآوری جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط که دانش آموزان در سال گذشته آموخته اند، آنها با کوچک ترین مخرج و مضرب مشترک آشنا می شوند. درس دوم، به ضرب کسرها اختصاص دارد. در این درس ضمن یادآوری ضرب کسرها و اعداد مخلوط، معکوس یک عدد معرفی می شود. همچنین روش دیگری برای یافتن جزء مجهول در تساوی کسرها ارائه می گردد. درس سوم، به تقسیم کسرها اختصاص یافته است. در سال گذشته دانش آموزان با تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح، عدد صحیح بر کسر و کسر بر عدد صحیح آشنا شده اند. در این درس ضمن یادآوری این […]

فصل پنجم اندازه گیری ریاضی ششم ابتدایی

فصل پنجم اندازه گیری ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل پنجم اندازه گیری ریاضی ششم ابتدایی در این فصل سعی شده است مطالب را به آنچه کودکان در زندگی روزمره با آن سروکار دارند پیوند دهیم  تا ضمن سادگی و ایجاد مهارت، پلی باشد بین زندگی روزمره و برنامه های درسی در دوره های بالاتر. بچه ها در این فصل ابتدا مروری بر واحدهای طول، زمان، سطح، جرم، زاویه، حجم و کاربرد آنها در زندگی و تبدیل واحدها و درک درست آنها و استفاده به جا از آنها صورت می گیرد. در قسمت حجم دانش آموزان ضمن آشنایی با هرم، درک خود از مکعب، مکعب مستطیل و استوانه را تقویت می کنند و می توانند مساحت مکعب و مکعب مستطیل را با استفاده از شکل سه […]

فصل چهارم تقارن و مختصات ریاضی ششم ابتدایی

فصل چهارم تقارن و مختصات ریاضی ششم ابتدایی

فصل چهارم تقارن و مختصات ریاضی ششم ابتدایی نگاه کلی به فصل چهارم تقارن و مختصات ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل چهار درس است. درس اول با یادآوری مفهوم تقارن مرکزی و مرکز تقارن شروع می شود. دانش آموزان در سال پنجم با این مفاهیم بر روی کاغذ شطرنجی آشنا شده اند. در این درس توجه خاص به نقطهیابی شده است. وجود فعالیت های مناسب و استفاده از دست ورزی در روند تدریس و یادگیری موجب پویایی دانش آموزان در این درس است. این درس ارتباط خود را با ارائه اشکال مناسب، مربوط به جهان خارج از فضای ریاضی به خوبی برقرار کرده است. درس دوم به مفهوم تقارن چرخشی می پردازد. دانش آموزان چرخش ۱۸۰ درجه را می شناسند […]

فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل ٤ درس است. درس اول به یادآوری مفاهیم مرتبط با اعداد اعشاری پرداخته است که دانش آموزان در پایهٔ چهارم و پنجم فراگرفته اند. در این درس، بازنمایی های مختلف اعداد اعشاری و همچنین نحوهٔ توسعهٔ جدول ارزش مکانی برای نمایش این اعداد مرور شده است. در درس دوم عملیات های جمع، تفریق و ضرب با اعداد اعشاری یادآوری شده است. این مفاهیم و مهارت ها را نیز دانش آموزان در پایه های چهارم و پنجم آموخته اند. درس سوم و چهارم به آموزش تقسیم اعداد اعشاری اختصاص داده شده است. به این صورت که در درس سوم تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی و در درس چهارم […]

فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی

فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل چهار درس است. در درس اول، مفهوم نسبت با کسر و اعشار مرتبط شده است و از طریق کسرهای مساوی؛ نسبت های مساوی و جدول تناسب معرفی شده است. البته لازم به ذکر است که دانش آموزان با مفهوم نسبت و تناسب در سال گذشته آشنا شده اند، هدف این درس، آشنایی دانش آموزان با نسبت های کسری و ساده کردن و تبدیل آنها به کسر، سپس برقراری نسبت سه تایی و بیشتر بین کمیت های مرتبط است. در شروع درس دوم، چرایی استفاده از درصد به جای نسبت، کسر یا اعشار معنادار شده است. همچنین بر ارتباط نسبت، کسر و اعشار با درصد تأکید شده است. […]

فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل ۲ درس است. درس اول با استفاده از یک مثال عینی به کاربرد و اهمیت تقریب در زندگی می پردازد و تفاوت دو عدد به صورت تقریبی و دقیق را با معرفی علامت (تقریباً مساوی) نشان می دهد. در این درس با توجه به آموخته های قبلی دانش آموزان دو روش تقریب زدن اعداد (اعداد طبیعی  اعشاری و کسری) یعنی روش قطع کردن و روش گرد کردن معرفی و آموزش داده می شود. و با انجام فعالیت های مناسب مفهوم با تقریب کمتر از صدگان را جایگزین با تقریب رقم صدگان می کند. و مقدارهای تقریب ارائه می گردند. مقدارهای تقریب و نمایش دادن اعداد تقریبی روی محور […]