تمام مطالب دسته بندی: ریاضی سوم
فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی ضرب عددها

فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی ضرب عددها

حل مسئله فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی هدف: آشنایی با راهبرد حل مسئله حذف حالت های نامطلوب برای پیدا کردن پاسخ یک مسئله تمام حالت های ممکن را در نظر بگیرید. سپس با توجه به شرایط مسئله حالت های نامطلوب را کنار بگذارید. مثال: با چهار کارت که روی آن ها رقم های ۶، ۲، ۵، ۸ نوشته شده است، همه ی عددهای ۴ رقمی را بسازید. چند تا از آنها زوج اند؟ نکته : چون روی کلمه کارت تاکید شده تکرار رقم نداریم. برای نوشتن تمام عددها از راهبرد و الگوسازی استفاده می کنیم. به همین صورت برای بقیه رقم ها از جدول الگوسازی استفاده می کنیم. درس اول ضرب در عدد ۱۰ ریاضی سوم هدف: آشنایی با ضرب […]

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال هدف:آشنایی با راهبرد حدس و آزمایش ابتدا برای مسئله با روش نمادین یک عبارت ریاضی بنویسید. و بعد با حدس زدن پاسخ را پیدا کنید. حدس خود را آزمایش کنید. یادتان باشد حدس ها باید براساس موضوع مسئله باشد. مثال : عددی را با خودش جمع کردیم جواب ۳۰ شد آن عدد را پیدا کنید. مرحله اول: نمادین سازی ۳۰ = ….+…. مرحله دوم: حدس و آزمایش ۲۰ = +۱۰ ۱۰ حدس اول ۳۰ = +۱۵ ۱۵ حدس دوم نکته : حدس دوم را با توجه به حدس اول بزنید تا به جواب نزدیک تر شوید. نکته : در کشیدن شکل تفریق شکل عدد اول را کامل کشیده و عدد دوم را […]

فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفریق

فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفریق

 حل مسئله فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی  هدف: آموزش راهبرد حل مسئله ساده تر گاهی اوقات برای حل یک مسئله می توانید ابتدا آن را به حالت ساده تر تبدیل کرده و از طریق حل مسئله ساده تر، جواب مسئله را به دست آورید. با ساده کردن مسئله، الگوها و نظم مسئله ی آشکار می شود. مثال: تعداد قطرهای یک ۲۰ ضلعی بیشتر است یا یک ۱۹ ضلعی؟ برای پیدا کردن الگو از جدول استفاده می کنیم. با مشاهده جدول خواهید دید با افزایش ضلع تعداد قطرها زیاد می شود. پس تعداد قطر ۲۰ ضلعی بیشتر است از یک ۱۹ ضلعی نکته گاهی استفاده از عددهای تقریبی مسئله را ساده تر می کند و به شما کمک می کند که […]

فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی مساحت و محیط

فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی مساحت و محیط

فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله هدف: آشنایی با راهبرد تبدیل مسئله به مسئله کوچک تر برای حل مسئله می توانید آن را به چند مسئله ی کوچ کتر تبدیل کنید تا راحت تر به جواب برسید. با حل مسئله های کوچک مرحله به مرحله به پاسخ مسئله ی اصلی نزدیک می شوید. مثال: مهدی ۱۰ مداد دارد. برادرش ۳ مداد از او بیشتر دارد. این دو برادر روی هم چند مداد دارند؟ برای حل این مسئله ابتدا باید بدانیم: برادر مهدی چند مداد دارد؟ تعداد مدادهای برادر مهدی ۱۳ = ۳+ ۱۰ این دو برادر روی هم چند مداد دارند؟ این دو برادر روی هم ۲۳ مداد دارند. ۲۳ = ۱۳ + ۱۵ در شکل های هندسی نیز […]

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله هدف: آموزش راهبرد نمادین سازی در حل مسئله برای حل کردن مسئله می توانید یک تساوی جمع یا تفریق( با توجه به مسئله ) بنویسید و به جای چیزی که در مسئله معلوم نیست از جای خالی استفاده کنید سپس با هر روشی که دوست دارید پاسخ جای خالی را پیدا کنید. مثال: عددی را با ۱۰۰ جمع کردیم حاصل ۱۵۰ شد. این عدد را به دست آورید. راه حل ۱                ۵۰ = ۱۰۰ = ۱۵۰            ۱۵۰ = +۱۰۰ راه حل ۲                 ۱۵۰ = ۱۰۰ + ۵۰ حدس درس اول ضرب ریاضی سوم ابتدایی […]

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای کسری

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای کسری

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی شکل هدف: حل مسئله با راهبرد رسم شکل اگر بخواهید یک مسئله را با رسم شکل حل کنید ابتدا باید کل مسئله را با دقت بخوانید سپس برای هر نکت های که در مسئله گفته شده یک شکل رسم کنید. در این صورت مسئله راحت تر خواهد شد. شکل هایی که رسم می کنید باید با اطلاعات مسئله ارتباط داشته باشد. برای رسم شکل لازم نیست از شکل های واقعی و دقیق استفاده کنید. مثال: علی آقا، یک زمین کشاورزی دارد. در نصف زمین کشاورزی پیاز کاشته است. نیم دیگرش را نیز به ۲ قسمت مساوی تقسیم کرده است. در یک قسمت آن سیب زمینی کاشت. جای خالی را کامل کنید. …….۱…… قسمت از ….۴…… […]

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

حل مسئله فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی اهداف: آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد تفکر نظام دار (الگوسازی) گاهی وقت ها در بعضی مسئله ها تمام حالت های ممکن خواسته می شود. در ای نگونه مواقع می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید و با رسم یک جدول منظم، داده های مسئله را مرتب کرده تا تمام حال تهای صحیح را به دست آورید. مثال : همه ی عددهای سه رقمی را که رقم صدگان آن ها ۲، رقم دهگان آن ها ۳ یا ۴ و رقم یکان آن ها ۶ یا ۷ باشد بنویسید. برای به دست آوردن تمام حال تها از جدول خوشه ای نظام دار استفاده می کنیم. مثال: در بعضی مواقع لازم است الگو را […]

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی هدف: آموزش حل مسئله با راهبرد الگویابی پیدا کردن الگوها و درواقع الگویابی یکی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است. در این مسئله ها مابین عدد یا شکل ها رابطه ای وجود داردکه شما باید این رابطه ها را پیدا کنید. الگوی عددی به مجموعه ی از اعداد که بین آن ها یک رابطه ي ریاضی وجود داشته باشد، یک الگوي عددي می گویند الگوي هندسی به مجموعه ی از اشکال که بین آن ها یک رابطه ي ریاضی وجود داشته باشد، یک الگوي هندسی می گویند با تبدیل الگوي هندسی به الگوي عددي می توانیم شکل هاي بعدی را بدست آوریم . نکته: برای پیدا کردن الگوی بین […]

آموزش ریاضی سوم ابتدایی با داستان

آموزش ریاضی سوم ابتدایی با داستان

۱٫آموزش میلی متر سانتی متر ، متر و کیلومتر ریاضی سوم با داستان توی یکی از روزهای گرم تابستون🌞…زیر زمین شهر اعداد آقا کرمه حسابی مشعول کاره🐛 اون میخواد یک تونل جدید بزنه و خونشو بزرگتر کنه… پس وسایل کارشو برمیداره و مشغول کار میشه با خوشحالی آواز میخونه و تونلشو حفر میکنه اینقدر مشعول کار میشه که متوجه نمیشه راه و اشتباهی رفته… بلاخره بعد چند ساعت کار و کندن تونل وقتی به نقشه کار نگاه میکنه میبینه که ای داد بیداد چقدر راهو اشتباه رفته و تونل رو اشتباهی کنده.. پس تصمیم میگیره بیاد بالای زمین تا ببینه سر از کجا در اورده.. وقتی زمین و میکنه و میاد بالا یکدفعه میبینه اومده تو خونه یک نفر…این خونه […]

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی به صورت محاوره ای بچه های عزیزم یک شبانه روز ۲۴ ساعته یعنی ۱شب و ۱روز حالا بگین ساعت چنده؟اقا ساعت ۹ هست . ۹کی؟!اقا ۹صبح افرین چه موقع زنگ خونه میخوره؟! اقا ۱بعداز ظهر افرین 👏👏👏 حالا ساعت هایی که درست کردین رو دست بگیرین بگین چندتا عدد روی صفحه میبینین ؟! اقا ۱۲ تا هست . خب بچه ها کی میدونه ساعت ۹صبح که گفتین یعنی چی؟! اقا اجازه معلومه دیگه یعنی ۹صبح خبب😄 بچه ها از ساعت ۱۲شب تا ۱۲ ظهر رو بهش میگیم “قبل از ظهر” از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب رو میگیم”بعد از ظهر” حالا شما چه ساعتی میاین مدرسه؟ اقا ۷ونیم . خب ۷ونیم قبل از ظهر […]

1 2