تمام مطالب دسته بندی: ریاضی اول
آموزش کتاب ریاضی اول ابتدایی با جزئیات کامل

آموزش کتاب ریاضی اول ابتدایی با جزئیات کامل

۱ – شمارش آموزش کتاب ریاضی اول ابتدایی  شمارش در دورهٔ اول ابتدايی  از شمارش گسسته که همان شمارش با اعداد صحيح باشد تا شمارش پيوسته که همان اندازه گيری باشد تعميم می يابد. در واقع مفهوم عدد به موازات درک دانش آموزان از مفهوم شمارش تعميم پيدا می کند.     مبنای شمارش در نظام پيشين آموزشی برای شمارش گسسته از مبنای ۱۰ استفاده شده بود، اما با اين پيش فرض که دانش آموزان اعداد زيرپنج را بدون شمارش می شناسند. بنابراين بايد ۷ را ۲ و ۵ ببينند و مانند آن. اما اين اتفاق نمی افتاد. بلکه دانش آموزان اعداد يک رقمیبزرگ تر از ۵ را با شمارش مستقيم می شناختند. برای تأکيد بر اين که عدد ۶ […]

تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست ؛ جلو، پشت ؛ بالا، پايين؛ رديف، ستون؛ اول تا پنجم؛ اشکال ساده هندسی؛ وسط، کنار. مهارت ها: منتظر شدن برای اتوبوس مدرسه ؛ آداب سوار شدن و نشستن در اتوبوس؛ آداب پياده شدن از اتوبوس؛ آداب عبور از خيابان. نگرش ها: ۱ فهميدن افکار ديگران از طريق گوش دادن به سخنان آنها از پايه های برقراری ارتباط است. ٢ اگر بتوانيم برای ايده هايمان دليل بياوريم مردم بيشتر احتمال دارد حرفمان را باور کنند. ۳ دانش آموزان می توانند به کمک رياضيات مسائل روزمره را بهتر تشخيص دهند و بهتر بشناسند. تأثيرات بر […]

تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه

تم ۲ ریاضی اول ابتدایی خارج شدن از خانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهیم: چپ، راست؛ جلو، پشت؛ قبل، بعد؛ اول، دوم و سوم. مهارت ها: تشخیص تعداد زیر ۳ بدون شمارش؛ پوشیدن لباس؛ بستن دکم ههای پیراهن؛ پوشیدن روسری؛ بستن بند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیف مدرسه؛ قفل کردن در خانه. نگر شها:١ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند، نمی دانند. ۲ سؤال کردن در مورد جهان اطراف و اراده برای یافتن پاسخ آنها با مشاهده و آزمون و خطا جزئی از فطرت بشر است. تأثیرات بر ساختارشناختی: ١ داستان سازی با […]

تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست ؛ بالا، پايين ؛ رديف، ستون ؛ جلو، پشت و وسط. مهارت ها: شمارش تا ۵ ؛ چای ريختن ؛ شير ريختن؛ شکر ريختن ؛ هم زدن شکر؛ لقمه گرفتن ؛ ميوه برداشتن برای تغذيه در مدرسه ؛ آدرس دادن به قفسه های آشپزخانه مثلاً رديفپايين سومی از سمت راست. نگرش ها ١ رياضيات توانمندی فرد را در مهارت برقراری ارتباط پرورش می دهد. ٢ درست صحبت کردن و بيان افکار برای ديگران در برقراری ارتباط اهميت دارد. ٣ رياضيات به تمرکز افکار کمک می کند. تأثيرات بر ساختارشناختی: ۱ رشد قوه بيان و توضيح و […]

تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی

تم ۴ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مهمانی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: وسط، بين، کنار؛ چپ، راست؛ اول الی پنجم، رديف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت. مهارت ها: مهارت های استقبال از مهمان ها؛ پذيرايی از مهمان ها؛ شام خوردن در مقابل مهمان؛ بدرقه مهمان ها. نگرش ها: ١ مردم معمولاً در مورد چيزهای اطرافشان با مشاهده دقيق، ياد می گيرند. ٢ توصيف با دقت چيزها در علم بسيار مهم است، چون به مردم کمک می کند مشاهداتشان را مقايسه کنند. تأثيرات بر ساختارشناختی: ١ اخلاق فرزند در برابر پدر و مادر. ٢ اخلاق در برابر مهمان. ٣ رفتار تربيتی با کوچکترها، همسالان و بزرگترها. تم شناختی: مهمان […]

تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

تم ۵ ریاضی اول ابتدایی پيک نيک به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت. مهارت ها: نحوه ی ماشين سوار شدن؛ پياده شدن ازماشين؛ آداب گردش، تفريح و پيک نيک. نگرش ها: ١ تفکر نمادين اولين مرحله برخورد دانش آموز با تفکرمجرد است. دانش آموز بايد به زبان نمادين بتواند با ديگران ارتباط برقرار کند. ٢ نياز به اعداد از نيازهای طبيعی بشر است. ۳ رسيدن به چيزی که يک نفر می خواهد ممکن است به معنی از دست دادن چيز ديگری باشد. تأثيرات بر ساختارشناختی: ١ تشخيص کارديناليتی تا ۵ بدون شمردن. ۲ تقويت تخيل با اشکال هندسی. ۳ تأثير افکار بر گفتار. تم […]

تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان

تم ۶ ریاضی اول ابتدایی بازی با دوستان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم. مهارت ها: بازی با چينه ها؛ الگوسازی؛ پازل های دوبعدی و سه بعدی کاردستی. نگرش ها: ١ رياضيات را بايد از طبيعت و جهان اطرافمانبياموزيم. ٢ زبان اعداد در طبيعت وجود دارد و انسان آن را ازطبيعت آموخته است. تأثيرات بر ساختارشناختی: ١ تفکر هندسی و کار با اشکال هندسی. ٢ مدلسازی. ٣ تربيت ديگران با رفتار صحيح. ٤ شناخت دوستان. ٥ تأثير بر رفتار. تم شناختی: دوست: در مورد آداب دوست يابی، نگهداری دوستان، تربيت دوستان و کمک به دوستان، نکاتی را که به […]

تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، عقب؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم. مهارت های مربوط به لوحه: تقسيم کردن کيک؛بازکردن هديه ها؛ فوت کردن شمع؛ دعوت مهمان ها. نگرش ها: ١ وقتی مردم توصيف های متفاوتی از يک چيز می دهند بهتر است يک مشاهده انجام دهيم تا اينکه استدلال کنيم چه کسی درست می گويد. ٢ مفهوم تساوی در ابعاد وسيع در زندگی روزمره مطرح است. مفاهيم رياضی بسياری از اين مفهوم انتزاع می شوند که در زندگی روزمره کاربرد دارد. تأثيرات بر ساختارشناختی: ١ حدس زدن. ٢ بخشش. ٣ تأثير رفتار بر عادات. تم […]

تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز

تم ۸ ریاضی اول ابتدایی نماز به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهیم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ جهت قبله؛ حالات سجده؛ رکوع؛ قیام؛قنوت. مهار تها: شمارش تعداد سجد هها، رکو عها، قیام ها وقنوت ها به کمک چوب خط. نگر شها: ١ صحت تحلیل ما از آزمایش و نتایج آن باید دوباره موردآزمایش قرار داده شود. ٢ دانش آموز می تواند به کمک ریاضیات مسائل روزمره را بهتر تشخیص دهد و بشناسد. تأثیرات بر ساختارشناختی: ١ راست گویی. ٢ تنفر از دروغ. ٣ تقوی. ٤ دوری از گناه. ٥ نمادسازی (جهت قبله). تم شناختی: نماز و عبادت: در مورد آثار نماز و عبادت و اینکه نماز، نمازگزار […]

تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

تم ۹ ریاضی اول ابتدایی کلاس درس به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف؛ جلو،عقب؛ اول الی پنجم. مهارت ها: سکوت و گوش کردن به صحبت های معلم؛ نگاه کردن به تخته؛ رفتن پای تخته و پاسخ دادن به سؤالاتمعلم. نگرش ها: ١ هميشه بايد شناخت ناشناخته ها را با آزمايش آغاز کرد. ٢ دايره، مربع و مثلث در طبيعت و ساخته های انسان ديده می شود. تأثيرات بر ساختارشناختی: ١ اخلاق دانش آموز به عنوان متعلم. ٢ اخلاق دانش آموز در برابر معلم. ٣ دوست داشتن معلم. ٤ دوست داشتن متعلم. ٥ دوست داشتن علم. ٦ شناخت علم. تم شناختی: علم: در مورد فوايد […]

1 2 3